Limba: RO
Currency: RON
  • RON
Bine ai venit in libraria noastra online! |

Cosul de Cumparaturi

0 items

Dropdown Categories

Jurisprudenta Drept civil. Nulitatea titlului de proprietate. Renuntarea la succesiune - Tribunalul Buzau, Decizia nr. 15 din 24 februarie 2012

Data: 2012-02-24

 

Prin cererea inregistrata la Judecatoria ______ sub nr._____ reclamanta ___a solicitat, in contradictoriu cu piritii ____pronuntarea unei hotarari in care sa se constate nulitatea absoluta partiala a titlului de proprietate nr. 40525/41 din 11.04.1996, in sensul excluderii din acesta a numitilor _______
 
In motivarea cererii reclamanta arata ca suscitatii au renuntat expres la mostenirea dupa defunctul lor bunic ______,asa cum rezulta din certificatul de mostenitor nr.____ din 28 iulie 1989.
 
Prin intimpinarea din 27 august 1989 pirita _______ arata ca ea a renuntat la locuinta lui ______,tatal sau precum si la suprafata de 250 m.p. teren aferent acesteia si nicidecum la suprafata de 15.400 m.p. teren reconstituita prin titlul de proprietate,solicitind respingerea cererii.
  
Pirita Comisia Locala _____pentru aplicarea legilor fondului funciar prin intimpinarea nr.1799 din 1 iunie 2011 arata ca pentru defunctul ______ reconstituirea dreptului de proprietate s-a facut in baza cererilor depuse de mostenitorii acestuia precum si a evidentelor agricole existente la nivelul Primariei _____.
 
Ceilati piriti nu au depus intimpinare.
 
Prin sentinta civila nr.7971 din data de 21 octombrie 2011 Judecatoria ______ a respins cererea de chemare in judecata.
  
Pentru a hotarî astfel, prima instanta a retinut ca la data de 11.04.1996 s-a emis titlul de proprietate nr. 40525/41 pe numele mostenitorilor defunctului ----- si anume _____pentru suprafata de 15.400 m.p. teren situat în _______.
 
Dintre titularii titlului de proprietate au decedat ______ in anul 1995, fiind mostenit de _______, precum si ______ in anul 2009, fiind mostenit de ______.
 
La decesul bunicului reclamantei, conform certificatului de mostenitor nr.____din 28.07.1989, mostenirea acestuia a fost acceptata numai de tatal reclamantei _____, ______in calitate de fiice au renuntat la susccesiune.
 
Bazindu-se pe acest fapt, reclamanta a formulat cererea de fata, solicitind ca din titlu de proprietate sa fie exclusi ______.
  
Conform art. 700 C.civ. dreptul de a accepta succesiunea se prescrie in termen de 6 luni socotit de la deschiderea succesiunii.
  
Din certificatul de mostenitor nr.977 din 28 iulie 1989 rezulta ca de pe urma defunctului _____, decedat la data de 21.11.1988, au ramas ca bunuri imobile o locuinta cu dependinte, precum si suprafata de 250 m.p. teren aferent.
  
Mostenitor acceptant a fost defunctul _____, tatal reclamantei, iar fiicele defunctului ________ au renuntat la succesiune.
 
Prin aceasta renuntare nu se poate concluziona ca respectivele au renuntat la suprafata de 15.400 m.p. reconstituita prin titlu de proprietate in litigiu,un argument in plus fiind si cererile ce le-au adresat acestea Comisiei locale pentru a fi improprietarite.
 
Renuntarea la succesiune a respectivelor se refera numai la locuinta tatalui precum si la suprafata de teren aferenta acesteia.
  
In aceste conditii, punctul de vedere al reclamantei, conform caruia renuntarea vizeaza universalitatea masei de impartit, nu poate fi retinut.
  
De altfel, timp de cca 15 ani reclamanta nu a atacat titlul de proprietate sub acest aspect, el fiind emis inca din anul 1996, ceea ce denota ca a acceptat pe celelalte titulare ale respectivului titlu.
  
Impotriva acestei hotarari a declarat recurs reclamanta____, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie.
Invocă recurenta că motivarea primei instanţe, în sensul că ______ au drepturi egale cu ale sale deoarece au înţeles să renunţe parţial la succesiunea autorului lor, pentru că renunţarea priveşte universalitatea masei succesorale, ea neputându-se face pe articole şi bunuri este gresita.
  
Consideră că hotărârea dovedeşte aplicarea greşită a legii şi solicită admiterea recursului şi modificarea în tot a sentinţei, prin admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată.
 
Învederează că a intrat în posesia certificatului de moştenitor ulterior decesului părinţilor şi că cei doi autori au fost grav bolnavi, iar starea lor de sănătate i-a împiedicat să-şi valorifice drepturile.
  
Arată că renunţarea a fost expresă, ea s-a produs la 28.07.1989, iar cei doi autori, ______renunţaseră la orice drept din 28.07.1989 la succesiunea lui _____. Toată suprafaţa reconstituită prin titlu s-a stăpânit în integralitate numai de tatăl său ______, cel care, de atfel, l-a îngrijit pe bunicul său, care în ultimii 20 de ani de viaţă a fost paralizat.
 
În concluzie, apreciază că orice parte interesată, la orice moment, poate cere constatarea nulităţii absolute.
Susţine că în cauză a fost dovedită manifestarea de voinţă expresă prin renunţare, ceea ce nu poate fi interpretat astfel decât prin efectul dispoziţiilor art. 700 Cod civil. În plus, apărările intimaţilor, ce vizează o aşa zisă nulitate a certificatului de moştenitor, nu putea fi primită la fond, faţă de temeiul şi obiectul acţiunii.
 
În drept, recursul a fot întemeiat pe prevederile art. 304 pt.7 şi 9 Cod pr.civilă.
   
Recursul este intemeiat pentru urmatoarele considerente:
 
Potrivit art III al 1 din Legea nr. 169/1997 sunt lovite de nulitate absolută, potrivit dispoziţiilor legislaţiei civile, aplicabile la data încheierii actului juridic, următoarele acte emise cu încălcarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare şi ale prezentei legi:
 
a) actele de reconstituire sau de constituire a dreptului de proprietate, în favoarea persoanelor care nu erau îndreptăţite, potrivit legii, la astfel de reconstituiri sau constituiri, cum sunt:
- actele de reconstituire în favoarea unor persoane care nu au avut niciodată teren în proprietate predat la cooperativa agricolă de producţie sau la stat sau care nu au moştenit asemenea terenuri;
- actele de reconstituire şi constituire în favoarea altor persoane asupra vechilor amplasamente ale foştilor proprietari, solicitate de către aceştia, în termen legal, libere la data solicitării, în baza Legii nr. 18/1991 pentru terenurile intravilane, a Legii nr. 1/2000 şi a prezentei legi, precum şi actele de constituire pe terenuri scoase din domeniul public în acest scop;
- actele de reconstituire şi constituire a dreptului de proprietate în favoarea altor persoane asupra terenurilor proprietarilor care nu au fost înscrişi în cooperativa agricolă de producţie, nu au predat terenurile statului sau acestea nu au fost preluate de stat prin acte translative de proprietate;
- actele de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate emise după eliberarea titlului de proprietate fostului proprietar pe vechiul amplasament, transcris în registrele de transcripţiuni şi inscripţiuni sau, după caz, intabulat în cartea funciară, precum şi actele de înstrăinare efectuate în baza lor;
- actele de reconstituire şi constituire a dreptului de proprietate în măsura în care au depăşit limitele de suprafaţă stabilite de art. 24 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991;
- actele de reconstituire a dreptului de proprietate asupra unor terenuri forestiere pentru persoanele care nu au deţinut anterior în proprietate astfel de terenuri.
 
b) actele de constituire a dreptului de proprietate pe terenurile agricole aflate în domeniul public sau privat al statului, ori în domeniul public al comunelor, oraşelor sau municipiilor;
  
c) actele de reconstituire sau de constituire a dreptului de proprietate în intravilanul localităţilor, pe terenurile revendicate de foştii proprietari, cu excepţia celor atribuite conform art. 23 din lege;
 
d) actele de constituire a dreptului de proprietate pe terenurile agricole constituite ca izlaz comunal;
 
e) actele de constituire a dreptului de proprietate, în condiţiile art. 20, în localităţile în care s-a aplicat cota de reducere prevăzută de lege;
 
f) actele de constituire a dreptului de proprietate, în condiţiile art. 20 şi în cazul în care în localitatea respectivă nu s-a constituit dreptul de proprietate persoanelor îndreptăţite de lege;
 
g) transferurile de terenuri dintr-o localitate în alta, efectuate cu încălcarea condiţiilor prevăzute de lege, în scopul ilicit de a spori prin aceasta valoarea terenului primit ca urmare a transferului;
 
h) actele de vânzare-cumpărare privind construcţiile afectate unei utilizări sociale sau culturale - case de locuit, creşe, grădiniţe, cantine, cămine culturale, sedii şi altele asemenea - ce au aparţinut cooperativelor agricole de producţie, cu încălcarea dispoziţiilor imperative prevăzute la ultimul alineat al art. 28 din lege.
Instanta de fond nu a avut in vedere ca in speta sunt aplicabile dispozitiile art. III al 1 lit.a pct I din Legea nr. 169/ 1997 , intrucat _______ nu erau indreptatite sa li se reconstituie dreptul de proprietate asupra terenurilor ramase de pe urma defunctului ________ , din moment ce acesta au renuntat expres la succesiune asa cum reiese din certificatul de mostenitor nr.977 din 28 iulie 1989 ( fila 6 dosar fond).
 
Conform Deciziei nr. XI din 5 februarie 2007 a Înaltei Curti de Casatie si Justitie – Sectiile Unite , s-a stabilit ca în aplicarea dispoziţiilor art. 8 şi art. 13 alin. (2) din Legea nr. 18/1991, republica beneficiază de repunerea în termenul de acceptare a succesiunii numai moştenitorii care nu au acceptat succesiunea în termenul prevăzut de art. 700 din Codul civil, iar nu şi cei care au renunţat la moştenire. 
 
Cel care renunţă la succesiune nu intră în categoria persoanelor care sunt moştenitori, el neputând dovedi această calitate întrucât, în acest caz, nu este vorba de neacceptarea succesiunii în condiţiile art. 700 din Codul civil şi care este doar prezumat de lege ca renunţător, ci, dimpotrivă, se dovedeşte cu certitudine (declaraţie notarială) că nu este moştenitor, dat fiind faptul că a renunţat expres la succesiune. 
 
Prin efectul renunţării, moştenitorul este socotit că nu a fost niciodată moştenitor, iar vocaţia sa succesorală este retroactiv desfiinţată.
 
Ca urmare gresit prima instanta a considerat ca renuntarea la succesiune a paratelor se refera numai la locuinta tatalui precum si la suprafata de teren aferenta acesteia.
  
Actiunea reclamantei nu este tardiva din moment ce aceasta a invocat o nulitate absoluta a unui act juridic, este imprecriptibila.
 
Asa fiind, si vazand si dispozitiile art. 312 c. proc. civ., tribunalul va admite recursul si va modifica în tot sentinţa recurată, în sensul că va admite acţiunea şi va constata nulitatea absolută parţială a titlului de proprietate nr.40525/41/11.04.1996 emis pe numele def. ______ în sensul excluderii din titlu a numiţilor ______. 

Like on FaceBook

V-a placut postarea noastra, dati-ne un like pe FaceBook! Multumim yessmiley

 
 

Recomandari din librarie