Limba: RO
Currency: RON
  • RON
Bine ai venit in libraria noastra online! |

Cosul de Cumparaturi

0 items

Dropdown Categories

Noul Cod de procedura civila si 11 legi uzuale | Actualizata: 19 Februarie 2013

Code: 978-606-522-793-4 | Rating: Rating: 08
Descriere

EXTRAS:

11. Ordinul ministrului justiţiei nr. 359/C/2013

pentru aprobarea formularelor utilizate în procedura cu privire la cererile de valoare redusă prevăzută de art. 1.025­1.032 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

publicat în M. Of. nr. 69 din 1 februarie 2013

Art. 1. Se aprobă formularul de cerere, formularul pentru completarea sau/şi rectificarea formularului de cerere şi formularul de răspuns, utiliza­ te în procedura cu privire la cererile de valoare redusă reglementată de art. 1.025­1.032 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu completările ulterioare, prevăzute în anexele nr. 1­3, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Par­ tea I, şi intră în vigoare la data intrării în vigoare a Legii nr. 134/2010, repu­ blicată, cu completările ulterioare.

Anexa nr. 1 (...)

VEZI MAI JOS, EXTRAS!

Detalii tehnice

ISBN: 978-606-522-793-4
Titlul cartii: Noul Cod de procedura civila si 11 legi uzuale | Actualizata: 19 Februarie 2013
Autor (i):: Colectiv Editura Hamangiu
Publicat de: Editura Hamangiu
Colectia: Coduri
Data aparitiei: 26 Februarie 2013
Numar de pagini: 512
Price: 18.00 Lei
Cantitate:
Trimite unui prieten Voteaza / Scrie opinia ta Adauga la lista de dorinte Compara cu alte produse
EXTRAS:
 

Cuprins

Noul Cod de procedură civilă

Index

1. Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă (extras)

2. Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă (extras) 

3. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

4. Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator 

5. Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente (extras) 

6. Ordonanţa Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară (extras)

7. Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti (extras)

8. Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

9. Ordonanţa Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar

10. Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

11. Ordinul ministrului justiţiei nr. 359/C/2013 pentru aprobarea formularelor utilizate în procedura cu privire la cererile de valoare redusă prevăzută de art. 1.025-1.032 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

TiTlul preliminar. Domeniul De reglemenTare al Codului de proCedură Civilă şi prinCipiile fundamentale ale proCesului Civil

Capitolul I. Domeniul de reglementare al Codului de procedură civilă

Capitolul II. Principiile fundamentale ale procesului civil

Capitolul III. Aplicarea legii de procedură civilă

CARTEA I. DISPOZIŢII GENERALE

Titlul I. Acţiunea civilă

Titlul II. Participanţii la procesul civil

Capitolul I. Judecătorul. Incompatibilitatea

Capitolul II. Părţile

Secţiunea 1. Folosinţa şi exerciţiul drepturilor procedurale

Secţiunea a 2-a. Persoanele care sunt împreună reclamante sau pârâte

Secţiunea a 3-a. Alte persoane care pot lua parte la judecată

§1. Intervenţia voluntară 

§2. Intervenţia forţată

I. Chemarea în judecată a altei persoane 

II. Chemarea în garanţie

III. Arătarea titularului dreptului

IV. Introducerea forţată în cauză, din oficiu, a altor persoane

Secţiunea a 4-a. Reprezentarea părţilor în judecată

§1. Dispoziţii generale

§2. Dispoziţii speciale privind reprezentarea convenţională

Secţiunea a 5-a. Asistenţa judiciară

Capitolul III. Participarea Ministerului Public în procesul civil

Titlul III. Competenţa instanţelor judecătoreşti

Capitolul I. Competenţa materială

Secţiunea 1. Competenţa după materie şi valoare

Secţiunea a 2-a. Determinarea competenţei după valoarea obiectului cererii introductive de instanţă

Capitolul II. Competenţa teritorială

Capitolul III. Dispoziţii speciale

Capitolul IV. Incidente procedurale privitoare la competenţa instanţei

Secţiunea 1. Necompetenţa şi conflictele de competenţă

Secţiunea a 2-a. Litispendenţa şi conexitatea

Secţiunea a 3-a. Strămutarea proceselor. Delegarea instanţei 

Titlul IV. Actele de procedură

Capitolul I. Forma cererilor

Capitolul II. Citarea şi comunicarea actelor de procedură 

Capitolul III. Nulitatea actelor de procedură

Titlul V. Termenele procedurale 

Titlul VI. Amenzi judiciare şi despăgubiri

CARTEA A II-A. PROCEDURA CONTENCIOASĂ 

Titlul I. Procedura în faţa primei instanţe 

Capitolul I. Sesizarea instanţei de judecată

Secţiunea 1. Dispoziţii generale 

Secţiunea a 2-a. Cererea de chemare în judecată 

Secţiunea a 3-a. Întâmpinarea 

Secţiunea a 4-a. Cererea reconvenţională 

Capitolul II. Judecata

Secţiunea 1. Dispoziţii generale

Secţiunea a 2-a. Cercetarea procesului

Subsecţiunea 1. Dispoziţii comune

Subsecţiunea a 2-a. Excepţiile procesuale 

Subsecţiunea a 3-a. Probele

§1. Dispoziţii generale

§2. Dovada cu înscrisuri 

I. Dispoziţii generale

II. Înscrisul autentic 

III. Înscrisul sub semnătură privată

IV. Înscrisurile pe suport informatic

V. Duplicatele şi copiile de pe înscrisurile autentice sau sub semnătură privată

VI. Înscrisurile recognitive sau reînnoitoare

VII. Regimul altor înscrisuri 

VIII. Administrarea probei cu înscrisuri 

IX. Verificarea înscrisurilor

§3. Proba cu martori 

I. Admisibilitatea probei cu martori

II. Administrarea probei cu martori 

§4. Prezumţiile

§5. Expertiza 

§6. Mijloacele materiale de probă 

§7. Cercetarea la faţa locului

§8. Mărturisirea 

I. Admisibilitatea probei 

II. Interogatoriu

§9. Asigurarea probelor

Subsecţiunea a 4-a. Administrarea probelor de către avocaţi sau consilieri juridici

Secţiunea a 3-a. Dezbaterea în fond a procesului 

Secţiunea a 4-a. Deliberarea şi pronunţarea hotărârii 

Capitolul III. Unele incidente procedurale 

Secţiunea 1. Renunţarea la judecată

Secţiunea a 2-a. Renunţarea la dreptul pretins

Secţiunea a 3-a. Suspendarea procesului

Secţiunea a 4-a. Perimarea cererii

Capitolul IV. Hotărârile judecătoreşti 

Secţiunea 1. Dispoziţii generale

§1. Denumirea, întocmirea şi comunicarea hotărârii

§2. Efectele hotărârii judecătoreşti 

Secţiunea a 2-a. Hotărârile date în baza recunoaşterii pretenţiilor

Secţiunea a 3-a. Hotărârea prin care se încuviinţează învoiala părţilor

Secţiunea a 4-a. Îndreptarea, lămurirea şi completarea hotărârii

Secţiunea a 5-a. Executarea provizorie

Secţiunea a 6-a. Cheltuielile de judecată

Titlul II. Căile de atac

Capitolul I. Dispoziţii generale

Capitolul II. Apelul

Capitolul III. Căile extraordinare de atac 

Secţiunea 1. Recursul

Secţiunea a 2-a. Contestaţia în anulare

Secţiunea a 3-a. Revizuirea

Titlul III. Dispoziţii privind asigurarea unei practici judiciare unitare 

Capitolul I. Recursul în interesul legii 

Capiolul II. Sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

Titlul IV. Contestaţia privind tergiversarea procesului

CARTEA A III-A. PROCEDURA NECONTENCIOASĂ JUDICIARĂ 

Titlul I. Dispoziţii generale 

Titlul II. Dispoziţii speciale 

CARTEA A IV-A. DESPRE ARBITRAJ

Titlul I. Dispoziţii generale

Titlul II. Convenţia arbitrală

Titlul III. Tribunalul arbitral

Titlul IV. Procedura arbitrală

Capitolul I. Sesizarea tribunalului arbitral

Capitolul II. Judecata

Capitolul III. Cheltuielile arbitrale

Capitolul IV. Hotărârea arbitrală 

Titlul V. Desfiinţarea hotărârii arbitrale 

Titlul VI. Executarea hotărârii arbitrale 

Titlul VII. Arbitrajul instituţionalizat 

CARTEA A V-A. DESPRE EXECUTAREA SILITĂ 

Titlul I. Dispoziţii generale 

Capitolul I. Scopul şi obiectul executării silite

Capitolul II. Titlul executoriu 

Capitolul III. Participanţii la executarea silită 

Capitolul IV. Efectuarea executării silite

Secţiunea 1. Sesizarea organului de executare 

Secţiunea a 2-a. Efectuarea actelor de executare silită 

Secţiunea a 3-a. Executarea împotriva moştenitorilor 

Secţiunea a 4-a. Intervenţia altor creditori 

Secţiunea a 5-a. Perimarea executării silite

Secţiunea a 6-a. Amânarea, suspendarea şi restrângerea executării

Secţiunea a 7-a. Încetarea executării silite

Capitolul V. Prescripţia dreptului de a obţine executarea silită

Capitolul VI. Contestaţia la executare

Capitolul VII. Depunerea cu afectaţiune specială 

Capitolul VIII. Întoarcerea executării

Titlul II. Urmărirea silită asupra bunurilor debitorului

Capitolul I. Urmărirea mobiliară 

Secţiunea 1. Bunurile mobile care nu se pot urmări

Secţiunea a 2-a. Procedura urmăririi mobiliare 

§1. Sechestrarea bunurilor mobile

§2. Valorificarea bunurilor sechestrate

§3. Vânzarea la licitaţie publică

§4. Dispoziţii speciale 

Secţiunea a 3-a. Poprirea 

Secţiunea a 4-a. Urmărirea fructelor şi a veniturilor imobilelor

§1. Urmărirea silită a fructelor neculese şi a recoltelor prinse de rădăcini

§2. Urmărirea veniturilor generale ale imobilelor

Capitolul II. Urmărirea imobiliară

Secţiunea 1. Bunurile imobile care pot fi urmărite

Secţiunea a 2-a. Încuviinţarea urmăririi imobiliare

Secţiunea a 3-a. Efectele urmăririi

Secţiunea a 4-a. Vânzarea la licitaţie publică 

§1. Formalităţile premergătoare vânzării

§2. Scoaterea în vânzare a imobilului

§3. Licitaţia şi adjudecarea imobilului 

Secţiunea a 5-a. Efectele adjudecării

Secţiunea a 6-a. Dispoziţii speciale

Capitolul III. Eliberarea şi distribuirea sumelor realizate prin urmărirea silită

Secţiunea 1. Dispoziţii generale 

Secţiunea a 2-a Distribuirea sumei rezultate din vânzarea bunurilor urmărite

ISBN: 978-606-522-793-4
Titlul cartii: Noul Cod de procedura civila si 11 legi uzuale | Actualizata: 19 Februarie 2013
Autor (i):: Colectiv Editura Hamangiu
Publicat de: Editura Hamangiu
Colectia: Coduri
Data aparitiei: 26 Februarie 2013
Numar de pagini: 512

by CP si CPP 2013, 27 Feb 2013

Lucrarea mai contine si o tabla de materii detaliata, precum si un index alfabetic al fiecarui cod. Precizam ca ele nu fac parte din textul oficial, ci au fost intocmite de redactia Editurii Hamangiu pentru a facilita orientarea si identificarea mai rapida a institutiilor/cuvintelor-cheie cautate. Ca noutate, aceasta editie cuprinde Decizia Curtii Constitutionale nr. 1092/2012 referitoare la art. 124 din Codul penal (M. Of. nr. 67 din 31 ianuarie 2013), precum si Legea nr. 2/2013 privind unele masuri pentru degrevarea instantelor judecatoresti (M. Of. 89 din 12 februarie 2013), prin care au fost modificate unele dispozitii din Codul de procedura penala.

by NCPC 2013, 27 Feb 2013

Cartea contine si o tabla de materii detaliata, precum si un index alfabetic al noului Cod, care nu fac parte din textul oficial, ci au fost intocmite de Editura Hamangiu pentru a face mai usoara cautarea institutiilor/cuvintelor-cheie in cuprinsul acestuia.