Limba: RO
Currency: RON
  • RON
Bine ai venit in libraria noastra online! |

Cosul de Cumparaturi

0 items

Dropdown Categories

Drept comercial. Profesionistii-comercianti | Carte de: Angheni Smaranda

Code: 978-606-18-0153-4 | Rating: Rating: 08
Descriere

IN CURS DE APARITIE!

Detalii tehnice

ISBN: 978-606-18-0153-4
Titlul cartii: Drept comercial. Profesionistii-comercianti
Autor (i):: Angheni Smaranda
Publicat de: Editura C.H. Beck
Data aparitiei: ~ Martie 2013
Formatul: Carte in format tiparit
Numar de pagini: 328
Price: 59.90 Lei
Cantitate:
Trimite unui prieten Voteaza / Scrie opinia ta Adauga la lista de dorinte Compara cu alte produse

IN CURS DE APARITIE!

Din Cuprins:

Prefaţă

Abrevieri

Capitolul I. Profesioniştii-comercianţi

Sec iunea 1. Cadrul conceptual al termenilor de „profesionist”, „întreprindere”, „comerciant”

§1. Dar ce se înţelege prin „profesionişti” şi, evident, care sunt categoriile de profesionisti?

§2. Noţiunea de „între prindere”

§3. Comerciantul – cadrul conceptual

Sec ţ iunea a 2-a. Profesionistul-comerciant persoană fizică

§1. Introducere

§2. Înregistrarea şi autorizarea funcţionării profesionistului-comerciant persoană fizică

§3. Regimul juridic al persoanei fizice autorizate

3.1. Capacitatea juridică a persoanei fizice autorizate

3.2. Incompatibilităţi, decăderi, interdicţii

3.3. Cetăţenia persoanei fizice autorizate

3.4. Activitatea economică desfăşurată de persoana fizică autorizată (PFA)

3.5. Forţa de muncă

3.6. Răspunderea persoanei fizice autorizate

3.7. Încetarea activităţii persoanei fizice autorizate

§4. Regimul juridic al întreprinz ă torului persoan ă fizic ă titular al întreprinderii individuale

§5. Regimul juridic al întreprinderii familiale

5.1. Constituirea întreprinderii familiale

5.2. Reprezentarea întreprinderii familiale

5.3. Încetarea activit ăţ ii întreprinderii familiale ş i radierea din registrul comerţului

Secţiune a 3-a. Profesioni ş tii-comercianţi persoane juridice

§1. Aspecte generale

§2. Regiile autonome

§3. Grupurile de interes economic

§4. Societăţile cooperative

§5. Organizaţiile cooperatiste

§6. Cooperativele de credit

§7. Societăţile europene

§8. Societăţile cooperative euro pene (SCE)

Sec ţ iunea a 4-a. Statutul juridic al profesionistului-comerciant

§1. Înregistrarea în registrul comer ţ ului

§2. R ă spunderea comerciantului pentru nerespectarea dispozi ţ iilor cuprinse în Legea privind registrul comer ţ ului

§3. Radierea înregistr ă rilor

§4. Întocmirea registrelor comerciale

§5. Alte obliga ţ ii ale comercian ţ ilor

§6. R ă spunderea penal ă a profesionistului-comerciant persoan ă juridic ă

Capitolul II. Fondul de comer ţ

Sec ţ iunea 1. Considera ţ ii generale, importan ţ a ş i utilitatea conceptului „fond de comer ţ ” în cadrul legislativ general

§1. Considera ţ ii generale

§2. Importan ţ a ş i utilitatea conceptului „fond de comer ţ ” în cadrul legislativ actual .

Sec ţ iunea a 2-a. Cadrul legal ş i conceptual al fondului de comer ţ . Drept comparat. Fondul de comer ţ în Fran ţ a

§1. Cadrul legal ş i conceptual

§2. Drept comparat. Fondul de comer ţ în Fran ţ a

Sec ţ iunea a 3-a. Delimitarea no ţ iunii de „fond de comer ţ ” de alte no ţ iuni învecinate

Sec ţ iunea a 4-a. Natura juridic ă a fondului de comer ţ

§1. Fondul de comer ţ – universalitate de fapt .

§2. Fondul de comer ţ – bun mobil incorporal

Sec ţ iunea a 5-a. Elementele fondului de comer ţ

§1. Elemente corporale

§2. Elemente incorporale

2.1. Firma

2.2. Emblema .

2.3. Clientela

2.4. Vadul comercial ( achalandage )

2.5. Dreptul de bail

2.6. Drepturile de proprietate intelectual ă (industrială şi de autor)

2.7. Mărcile

Secţiunea a 6-a. Operaţiuni (acte juridice) asupra fondului de comerţ

(...)

Capitolul V. Administrarea societ ăţ ilor pe acţiuni .

Sec ţ iunea 1. Introducere

Sec ţ iunea a 2-a. Sistemul unitar

§1. Desemnarea ş i revocarea administratorilor

§2. Revocarea administratorilor ş i renun ţ area la mandat

§3. Vacan ţ a postului de administrator

§4. Delegarea atribu ţ iilor de conducere c ă tre directori

§5. Membrii independen ţ i ai consiliului de administra ţ ie

§6. Pre ş edintele consiliului de administra ţ ie

§7. Comitetele consultative

§8. Func ţ ionarea consiliului de administra ţ ie

§9. Atribu ţ iile consiliului de administra ţ ie

§10. Delegarea conducerii societ ăţ ii c ă tre director

§11. Responsabilitatea directorilor. Modul de organizare a activit ăţ ii. Revocarea direct orilor

§12. Obliga ţ ia de neconcuren ţă

§13. Reprezentarea societ ăţ ii comerciale

§14. R ă spunderea administratorilor ş i a directorilor

 

ISBN: 978-606-18-0153-4
Titlul cartii: Drept comercial. Profesionistii-comercianti
Autor (i):: Angheni Smaranda
Publicat de: Editura C.H. Beck
Data aparitiei: ~ Martie 2013
Formatul: Carte in format tiparit
Numar de pagini: 328

by Comercial 2013, 08 Mar 2013

Lucrarea a fost elaborată într-un moment istoric deosebit de dificil pentru „soarta” dreptului comercial, în condiţiile unificării dreptului privat. Cu toate acestea, fără a ignora în totalitate disputele doctrinare privind autonomia dreptului comercial, în condiţiile legislative actuale, considerăm că este necesară o analiză detaliată cu valenţe teoretice şi practice a regimului juridic şi, în special, a statutului juridic a unei categorii importante de profesionişti, respectiv a profesioniştilor-comercianţi. Unificarea dreptului privat prin „absorbţia” dreptului comercial de către dreptul civil nu a adus modificări substanţiale conţinutului legislaţiei speciale care reglementează categoria profesioniştilor-comercianţi. În aceste condiţii, lucrarea analizează legislaţia aplicabilă profesioniştilor-comercianţi, doctrina şi jurisprudenţa, în corelaţie cu dispoziţiile Noului Cod civil şi chiar ale Noului Cod de procedură civilă. Lucrarea este destinată tuturor celor care studiază si aprofundează problematica profesioniştilor-comercianţi, fie că aceştia sunt studenţi, auditori de justiţie, fie masteranzi, doctoranzi, în general, teoreticieni şi practicieni.