Limba: RO
Currency: RON
  • RON
Bine ai venit in libraria noastra online! |

Cosul de Cumparaturi

0 items

Dropdown Categories

Drept civil. Proprietatea intelectuala | Curs universitar | Carte de: Ligia Catuna

Code: 978-606-18-0150-3 | Rating: Rating: 08
Descriere

Intrarea în vigoare a Noului Cod civil a determinat o regândire şi o reașezare a proprietăţii intelectuale în cadrul dreptului civil. Noile reglementări din domeniul civil au un impact direct asupra relaţiilor sociale reglementate de norma de proprietate intelectuală, fie ea de drept civil de autor, fie de proprietate industrială.

Analiza iniţială a relaţiilor de proprietate intelectuală (pe care autoarea a făcut-o în cărţile publicate deja de editura C.H. Beck) este completată şi întregită prin prezentul curs din noua perspectivă a dreptului civil asupra studiului, perspectivă conferită de apariţia Noului Cod civil.

Lucrarea Drept civil. Proprietatea intelectuala | Curs universitar | Autor: Ligia Catuna conţine referiri şi la aspectele noi de ordin procesual astfel cum apar ele reglementate în Noul Cod de procedură civilă. Abordarea este inedită prin aceea că proprietatea intelectuală nu mai este analizată ca ramură de drept distinctă, ci ca un domeniu al dreptului civil.

Asadar, lucrarea răspunde necesităţii de actualizare a studiului domeniului proprietăţii intelectuale prin prisma noii codificări civile împletite cu prevederile legilor speciale din domeniu.

Detalii tehnice

ISBN: 978-606-18-0150-3
Titlul cartii: Drept civil. Proprietatea intelectuala | Curs universitar
Autor (i):: Ligia Catuna
Autor | Autori: Lucian Chiriac
Publicat de: Editura C.H. Beck
Colectia: Cursuri universitare
Data aparitiei: 18 Martie 2013
Formatul: Carte in format tiparit
Numar de pagini: 296
Price: 49.90 Lei
Cantitate:
Trimite unui prieten Voteaza / Scrie opinia ta Adauga la lista de dorinte Compara cu alte produse

Cuprins

Prefaţă

Argument

Abrevieri

Partea I. Proprietatea intelectuală. Dreptul de autor

Titlul I. Raportul juridic civil de drept de autor

Capitolul I. Noţiunea proprietăţii intelectuale. Dreptul civil de autor

Secţiunea 1. Consideraţii generale

Secţiunea a 2-a. Izvoarele dreptului de autor

Secţiunea a 3-a. Raportul dintre proprietatea intelectuală de autor, domeniu al dreptului civil şi alte ramuri de drept

Secţiunea a 4-a. Necesitatea şi importanţa dreptului civil de autor

Capitolul II. Subiectul d reptului de autor

Secţiunea 1. Consideraţii generale

Secţiunea a 2-a. Terminologie (subiect, proprietar, posesor)

Secţiunea a 3-a. Mijloace de probă a raportului juridic civil de drept de autor. Măsuri de garanţie şi protecţie procesuală în cadrul procesului civil

Secţiunea a 4-a. Raportul dintre autorul operei şi terţi

Secţiunea a 5-a. Pluralitatea de subiecte în raporturile juridice de autor în cazul operei comune şi al operei colective

§1. Pluralitatea de subiecte în cazul operei comune.

§2. Pluralitatea de subiecte în cazul operelor colective

Secţiunea a 6-a. Categorii de autori ocrotite prin dispozi ţ ii exprese ale legii

§1. Artiştii interpre ţ i sau executanţi

§2. Producătorii de înregistrari sonore şi audiovizuale.

§3. Autorii unei opere audiovizuale.

§4. Regizorul şi producătorul operei audi ovizuale

§5. Organismele de radiodifuziune

§6. Producătorii de programe de calculator, fabricanţii bazelor de date, util izatorul legitim al unei baze de date

Secţiunea a 7-a. Organismele de gestiune colectiv ă a dreptului de autor şi a drepturilor conexe

Secţiunea a 8-a. Oficiul Român pentru Drepturi de Autor

Capitolul III. Obiectul dreptului de autor. Categorii de opere protejate de lege

Secţiunea 1. Noţiunea de obiect al dr eptului de autor

Secţiunea a 2-a. Opera originală şi opera derivată

Secţiunea a 3-a. Opera singulară, opera comună şi opera colectivă.

Secţiunea a 4-a. Opera de comandă şi opera creată la propria iniţiativ ă a autorului

Secţiunea a 5-a. Opera cinematografică şi alte opere audiovizuale

Secţiunea a 6-a. Opera de artă plastică, de arhitectură şi fotografică. Portretul. Corespondenţa adresată unei persoane

Secţiunea a 7-a. Operele artiştilor interpreţi sau executanţi şi operele producătorilor de înregistrări sonore şi audiovizuale

Secţiunea a 8-a. Titlurile ca obiect al dreptului de autor. Opera publicitară.

Secţiunea a 9-a. Categorii de opere prot ejate în mod expres de lege

§1. Programele pentru calculator şi bazele de date

Secţiunea a 10-a. Creaţii ce nu fac obiectul dreptului de autor

Capitolul IV. Conţinutul dreptului civil de autor. Drepturile morale

Capitolul V. Conţinutul dreptului civil de autor. Drepturile patrimoniale de autor

Secţiunea 1. Noţiune

Secţiunea a 2-a. Dreptul de valorificare a operei prin aducerea ei la cunoştinţă publică.

§1. Aducerea operei la cunoştinţă publică

Secţiunea a 3-a. Drepturile patrimoniale ale artiştilor interpreţi sau executanţi. Dreptul la remuneraţia echitabilă. Dreptul la remuneraţia compensatorie pentru copia privată

§1. Remuneraţia unică echitabilă.

§2. Remuneratia compensatorie pentru copia privată

Secţiunea a 4-a. Drepturile producătorilor de înregistrări sonore.

Secţiunea a 5-a. Drepturile organismelor de radiodifuziune şi de televiziune

Secţiunea a 6-a. Dreptul patrimonial exclusiv de a autoriza traducerea, publicarea în cu legeri, adaptarea, precum şi orice altă transformare a operei prin care se obţine o operă derivată

Secţiunea a 7-a. Dreptul patrimonial exclusiv de a autoriza închirierea originalului şi a copiilor operelor

Secţiunea a 8-a. Drepturile sui generis ale fabricanţilor bazelor de date

Secţiunea a 9-a. Drepturi patrimoniale de autor derivate din specificul operei

§1. Dreptul de suită

§2. Drepturi patrimoniale asupra programelor pentru calculator

Capitolul VI. Limitele exercitării dreptului de autor

Secţiunea 1. Noţiune

Secţiunea a 2-a. Limite pentru utilizarea operei

Secţiunea a 3-a. Limite pentru transformarea unei opere

Secţiunea a 4-a. Limite pentru reproducerea sau comunicarea public ă a operei

Secţiunea a 5-a. Categorii de autoriza ţ ii necesare în situa ţ ia limit ă rii exercit ă rii dreptului de autor. Dreptul de citare

Capitolul VII. Durata protecţiei dreptului de autor

Titlu II. Transmiterea drepturilor de autor

Capitolul I. Transferul drepturilor de autor pe calea devolu ţ iunii legale şi testamenta re.

Capitolul II. Transmiterea drepturilor de autor prin acte între vii

Capitolul III. Contractul de munc ă cu clauz ă de comand ă a unei opere

Titlu III. Contracte speciale reglem entate de Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe

Capitolul I. Contractul de editare a unei opere

Capitolul II. Contractul de reprezentare teatral ă sau de execu ţ ie muzical ă

Capitolul III. Contractul de închiriere a une i opere

Capitolul IV. Contractul de reproducere a unei opere de art ă

Capitolul V. Împrum utul public.

Capitolul VI. Contractul de cesi une a drepturilor patrimoniale de autor

Secţiunea 1. Contractul de cesiune exclusiv ă

Secţiunea a 2-a. Contractul de cesiune neexclusiv ă

Capitolul VII. Contract ul de adaptare

Capitolul VIII. Cont ractul de comand ă a unei opere viitoare

Capitolul IX. Cont ractul de produc ţ ie audiovizual ă

Capitolul X. Contractul de utilizare a unui program pentru calcul ator

Capitolul XI. Contractul de folo sire în film a unei opere

Capitolul XII. Concluzii.

Partea a-II-a. Proprietatea intelectuală. Proprietatea industrială.

Titlu I. Noţiuni introductive

Capitolul I. Definiţie. Terminologie. Natură juridică

Capitolul II. Componentele drep tului de proprietate industrială. Natura juridic ă a drepturilor de proprietate industrială

Capitolul III. Izvoarele dreptulu i de proprietate industrială

Secţiunea 1. Izvoare interne ale dreptului de proprietate industrială

Secţiunea a 2-a. Izvoare interna ţ ionale ale dreptului de proprietate industrială

Capitolul IV. Raportul dintre d reptul de proprietate industrială şi alte ramuri de drep t

Secţiunea 1. Raportul cu dreptul ci vil.

Secţiunea a 2-a. Leg ă tura dintre dreptul de proprietate industrială şi fostul drept comercial.

Secţiunea a 3-a. Leg ă tura dintre proprietatea industrială şi dreptul admini strativ.

Secţiunea a 4-a. Leg ă tura dintre proprietatea industrială şi dreptul muncii

Capitolul V. Necesitatea şi importan ţ a dreptului de proprietate industrială.

Titlu II. Obiectul dreptului de proprietate industrială

Capitolul I. Protecţia semnelor distinctive

Secţiunea 1. Protecţia mărcilor şi indicaţiilor geografice

§1. Aspecte introductive. Cadru legislativ. Defini ţ ii. Natur ă juridic ă

§2. Func ţ iile m ă rcilor

§3. Semne distinctive care fac obiectul protecţiei. Clasificarea m ă rcilor

§4. Semne distinctive constitutive ale m ă rcii

4.1. Cuvinte şi desene

4.2. Elemente figurative şi semne tridimensionale

4.3. Culori

§5. Condi ţ ii de fond cerute unui semn distinctiv pentru ob ţ inerea protecţiei ca marc ă

Secţiunea a 2-a. Subiectul protecţiei m ă rci

Secţiunea a 3-a. Con ţ inutul protecţiei m ă rcii. Drepturi şi obliga ţ ii n ă scute din protejarea unei m ă rci

§1. Drepturi subiective conferite de marca înregistrat ă.

§2. Obliga ţ iile titularului protecţiei m ă rcii

Secţiunea a 4-a. Modalit ăţ i de acordare a protecţiei m ă rcii. Condi ţ ia protecţiei. Procedura de acordare a protecţiei.

§1. Na ş terea drepturilor subiective conferite de marca înregistrat ă. Procedura înregistr ă rii m ă rcii.

§2. Procedura de înregistrare a m ă rcii.

Secţiunea a 5-a. Durata protecţiei m ă rcii. Protec ţ ia protecţiei. Stingerea protecţiei

§1. Durata, reînnoirea şi modificarea înregistr ă rii m ă rcii

§2. Efectele juridice ale înregistr ă rii m ă rcii

§3. Transmiterea dreptului la marc ă

3.1. Contractul de cesiune al m ă rcii.

3.2. Contractul de licenţă asupra unei mărci

3.3. Contractul de franciză asupra unei mărci

3.3.1. Reţeaua de franciză. Constituirea reţelei de franciz ă

3.3.2. Condiţii cerute de lege pentru înfiinţarea relelei de franciză, pentru francizor

3.3.3. Condiţii cerute de lege pentru beneficiar

3.3.4. Crearea reţelei de franciză

3.4. Efectele contractului de franciză.

3.5. Încetarea cont ractului de franciz ă.

Secţiunea a 6-a. Protecţia indicaţiilor geografice

Secţiunea a 7-a. Protecţia numelui ca element de distinctivitate în activitatea profesioniştilor

Secţiunea a 8-a. Protecţia emblemei

Secţiunea a 9-a. Protecţia numelui de domeniu

Capitolul II. Protecţia creaţiilor utilitare ornamentale (desene şi modele indus triale)

Secţiunea 1. Protecţia desenelor şi modelelor industriale.

§1. Definiţie, terminologie, importanţa protecţiei

§2. Sediul materiei

§3. Condiţii de protecţie.

§4. Subiectul protecţiei.

Secţiunea a 2-a. Condiţii pentru protec ţ ia desenelor şi modelelor industriale

Secţiunea a 3-a. Înregistrarea şi eliberarea titlului de protecţie

Secţiunea a 4-a. Drepturi şi obligaţii conferite de certificatul de înregistrare a desenelor şi modelelor

Secţiunea a 5-a. Desenele şi modelele comunitare

Capitolul III. Protecţia creaţiilor utilitare industriale – invenţia

Secţiunea 1. Protecţia invenţiei prin brevetul de invenţie

Secţiunea a 2-a. Subiectul protecţiei

Secţiunea a 3-a. Obiectul protecţiei. Condiţii de brevetabilitate

Secţiunea a 4-a. Procedura administrativă a obţinerii protecţiei.

§1. Constituirea depozitului naţional reglementar

§2. Examinarea preliminar ă a cererii de brevetare a unei invenţii

§3. Examinarea în fond a cererii de brevetare a unei invenţii

§4. Eliberarea br evetului.

§5. Tipuri de brevet de invenţie

Secţiunea a 5-a. Drepturile şi obliga ţ iile titularului de brevet.

Secţiunea a 6-a. Pierderea dreptului asupra brevetului de invenţie.Secţiunea a 7-a. Transmiterea drepturilor subiective conferite prin titlul de protecţie

§1. Contractul de cesiune

§2. Contractul de licenţă.

§3. Aportul în societate al unui brevet

Capitolul IV. Protecţia noilor soiuri de plante.

Capitolul V. Protecţia invenţiei prin modele de utilitate

Secţiunea 1. Definiţie, terminologie, sediul materiei

Secţiunea a 2-a. Obiectul protecţiei. Condiţiile protecţiei

Secţiunea a 3-a. Subiectul protecţiei

Secţiunea a 4-a. Înregistrarea şi obţinerea protecţiei

§1. Cererea de obţinere a modelului de utilitate. Depozitul naţional reglementar

§2. Examinarea preliminar ă şi publicarea cererii de model de utilitate

§3. Pronunţarea hotarârii de înregistrare a modelului de utilitate.

§4. Eliberarea certificatului de model de utilitate

§5. Drepturi conferite de modelul de utilitate

§6. Cereri interna ţ ionale de protec ţ ie prin model de utilitate

Capitolul VI. Protecţia topografiilor produsel or semiconductoare

Titlu III. Oficiul de Stat pentru Investiţii şi Mărci

Capitolul I. Atribuţiile Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci în domeniul mărcilor şi indicaţiilor geografice.

Capitolul II. Atribuţiile Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci în domeniul protecţiei desenelor şi modelelor industriale

Capitolul III. Atribuţiile Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci privind invenţiile şi modelele de utilitate.

Capitolul IV. Atribuţiile Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci privind consilierii în proprietate industrială

Titlu IV. Aspecte de procedură în soluţionarea litigiilorde drept de proprietate industrială.

Capitolul I. Aspecte de procedură în soluţionarea litigiilor sub dispoziţiile vechiului Cod de procedură civilă.

Capitolul II. Aspecte particulare ale stabilirii cadrului procesual în litigiile din materia drepturilor de proprietate intelectuală.

Secţiunea 1. Pseudonimul, atribut de identificare procesuală

Capitolul III. Procedura Măsurilor provizorii în materia drepturilor de proprietate intelectuală din Noul Cod de procedur ă civil ă. Prezentare generală

Secţiunea 1. Noţiunea de drepturi de proprietate intelectuală şi de Măsuri provizorii procesuale în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală. Sediul materiei. Măsuri provizorii care pot fi dispuse de instanţa de judecată în domeniul dreptului de proprietate intelectuală.

Secţiunea a 2-a. Competenţa instanţei

Secţiunea a 3-a. Cererea de instituire a Măsurilor provizorii.

Secţiunea 4-a. Judecarea cererii de instituire a Măsurilor provizorii.

Secţiunea a 5-a. Hotărârea judecătorească. Tipuri de Măsuri provizorii care pot fi luate de instanţă. Efecte. Căi de atac

Secţiunea a 6-a. Măsuri asigurătorii şi probe în domeniul protecţiei noilor soiuri de plante

Titlu V. Consilierii în proprietate industrială

Bibliografie selectivă.

ISBN: 978-606-18-0150-3
Titlul cartii: Drept civil. Proprietatea intelectuala | Curs universitar
Autor (i):: Ligia Catuna
Autor | Autori: Lucian Chiriac
Publicat de: Editura C.H. Beck
Colectia: Cursuri universitare
Data aparitiei: 18 Martie 2013
Formatul: Carte in format tiparit
Numar de pagini: 296

by Civil 2013, 27 Mar 2013

Abordarea este inedită prin aceea că proprietatea intelectuală nu mai este analizată ca ramură de drept distinctă, ci ca un domeniu al dreptului civil. Lucrarea răspunde astfel necesităţii de actualizare a studiului domeniului proprietăţii intelectuale prin prisma noii codificări civile împletite cu prevederile legilor speciale din domeniu.