Limba: RO
Currency: RON
  • RON
Bine ai venit in libraria noastra online! |

Cosul de Cumparaturi

0 items

Dropdown Categories

Noul Cod de procedura civila si 12 legi uzuale [Actualizare: 8 mai 2013]

Code: 978-606-678-580-8 | Rating: Rating: 08
Descriere

EXTRAS:

Capitolul I. Dispoziţii generale

Art. 1. Domeniul de aplicare.

(1) Prezenta lege se aplică creanţelor certe, lichide şi exigibile, constând în obligaţii de plată a unor sume de bani care rezultă dintr­un contract încheiat între profesionişti sau între aceştia şi o autoritate contractantă, contractul având ca obiect furnizarea de bunuri sau prestarea de servicii, inclusiv proiectarea şi execuţia lucrărilor publice, a clădirilor şi a lucrărilor de construcţii civile.

(2) Nu sunt incluse în sfera de aplicare a prezentei legi:

a) creanţele înscrise la masa credală în cadrul unei proceduri de insol­ venţă şi creanţele ce fac obiectul unui mandat ad­hoc, concordat preventiv ori al unei înţelegeri încheiate ca urmare a unei negocieri extrajudiciare de restructurare a datoriilor unei societăţi;

b) contractele încheiate între profesionişti şi consumatori.

(...)

Detalii tehnice

ISBN: 978-606-678-580-8
Titlul cartii: Noul Cod de procedura civila si 12 legi uzuale [Actualizare: 8 mai 2013]
Autor (i):: Colectiv Editura Hamangiu
Publicat de: Editura Hamangiu
Colectia: Coduri
Data aparitiei: 20 Mai 2013
Formatul: Carte brosata
Numar de pagini: 512
Price: 18.00 Lei
Cantitate:
Trimite unui prieten Voteaza / Scrie opinia ta Adauga la lista de dorinte Compara cu alte produse

Noul Cod de procedură civilă

TiTlul preliminar. Domeniul De reglemenTare al Codului de proCedură Civilă şi prinCipiile fundamentale ale proCesului Civil

Capitolul I. Domeniul de reglementare al Codului de procedură civilă

Capitolul II. Principiile fundamentale ale procesului civil

Capitolul III. Aplicarea legii de procedură civilă

CARTEA I. DISPOZIŢII GENERALE

Titlul I. Acţiunea civilă

Titlul II. Participanţii la procesul civil

Capitolul I. Judecătorul. Incompatibilitatea

Capitolul II. Părţile

Secţiunea 1. Folosinţa şi exerciţiul drepturilor procedurale

Secţiunea a 2-a. Persoanele care sunt împreună reclamante sau pârâte

Secţiunea a 3-a. Alte persoane care pot lua parte la judecată

§1. Intervenţia voluntară

§2. Intervenţia forţată

I. Chemarea în judecată a altei persoane

II. Chemarea în garanţie

III. Arătarea titularului dreptului

IV. Introducerea forţată în cauză, din oficiu, a altor persoane

Secţiunea a 4-a. Reprezentarea părţilor în judecată

§1. Dispoziţii generale

§2. Dispoziţii speciale privind reprezentarea convenţională

Secţiunea a 5-a. Asistenţa judiciară

Capitolul III. Participarea Ministerului Public în procesul civil

Titlul III. Competenţa instanţelor judecătoreşti

Capitolul I. Competenţa materială

Secţiunea 1. Competenţa după materie şi valoare

Secţiunea a 2-a. Determinarea competenţei după valoarea obiectului cererii introductive de instanţă

Capitolul II. Competenţa teritorială

Capitolul III. Dispoziţii speciale

Capitolul IV. Incidente procedurale privitoare la competenţa instanţei

Secţiunea 1. Necompetenţa şi conflictele de competenţă

Secţiunea a 2-a. Litispendenţa şi conexitatea

Secţiunea a 3-a. Strămutarea proceselor. Delegarea instanţei

Titlul IV. Actele de procedură

Capitolul I. Forma cererilor

Capitolul II. Citarea şi comunicarea actelor de procedură

Capitolul III. Nulitatea actelor de procedură

Titlul V. Termenele procedurale

Titlul VI. Amenzi judiciare şi despăgubiri

CARTEA A II-A. PROCEDURA CONTENCIOASĂ

Titlul I. Procedura în faţa primei instanţe

Capitolul I. Sesizarea instanţei de judecată

Secţiunea 1. Dispoziţii generale

Secţiunea a 2-a. Cererea de chemare în judecată

Secţiunea a 3-a. Întâmpinarea

Secţiunea a 4-a. Cererea reconvenţională

Capitolul II. Judecata

Secţiunea 1. Dispoziţii generale

Secţiunea a 2-a. Cercetarea procesului

Subsecţiunea 1. Dispoziţii comune

Subsecţiunea a 2-a. Excepţiile procesuale

Subsecţiunea a 3-a. Probele

§1. Dispoziţii generale

§2. Dovada cu înscrisuri

I. Dispoziţii generale

II. Înscrisul autentic

III. Înscrisul sub semnătură privată

IV. Înscrisurile pe suport informatic

V. Duplicatele şi copiile de pe înscrisurile autentice sau sub semnătură privată

VI. Înscrisurile recognitive sau reînnoitoare

VII. Regimul altor înscrisuri

VIII. Administrarea probei cu înscrisuri

IX. Verificarea înscrisurilor

§3. Proba cu martori

I. Admisibilitatea probei cu martori

II. Administrarea probei cu martori

§4. Prezumţiile

§5. Expertiza

§6. Mijloacele materiale de probă

§7. Cercetarea la faţa locului

§8. Mărturisirea

I. Admisibilitatea probei

II. Interogatoriul

§9. Asigurarea probelor

Subsecţiunea a 4-a. Administrarea probelor de către avocaţi sau consilieri juridici

Secţiunea a 3-a. Dezbaterea în fond a procesului

Secţiunea a 4-a. Deliberarea şi pronunţarea hotărârii

Capitolul III. Unele incidente procedurale

Secţiunea 1. Renunţarea la judecată

Secţiunea a 2-a. Renunţarea la dreptul pretins

Secţiunea a 3-a. Suspendarea procesului

Secţiunea a 4-a. Perimarea cererii

Capitolul IV. Hotărârile judecătoreşti

Secţiunea 1. Dispoziţii generale

§1. Denumirea, întocmirea şi comunicarea hotărârii

§2. Efectele hotărârii judecătoreşti

Secţiunea a 2-a. Hotărârile date în baza recunoaşterii pretenţiilor

Secţiunea a 3-a. Hotărârea prin care se încuviinţează învoiala părţilor

Secţiunea a 4-a. Îndreptarea, lămurirea şi completarea hotărârii

Secţiunea a 5-a. Executarea provizorie

Secţiunea a 6-a. Cheltuielile de judecată_

Titlul II. Căile de atac

Capitolul I. Dispoziţii generale

Capitolul II. Apelul

Capitolul III. Căile extraordinare de atac

Secţiunea 1. Recursul

Secţiunea a 2-a. Contestaţia în anulare

Secţiunea a 3-a. Revizuirea

Titlul III. Dispoziţii privind asigurarea unei practici judiciare unitare

Capitolul I. Recursul în interesul legii

Capitolul II. Sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

Titlul IV. Contestaţia privind tergiversarea procesului

CARTEA A III-A. PROCEDURA NECONTENCIOASĂ JUDICIARĂ

Titlul I. Dispoziţii generale

Titlul II. Dispoziţii speciale

CARTEA A IV-A. DESPRE ARBITRAJ

Titlul I. Dispoziţii generale

Titlul II. Convenţia arbitrală

Titlul III. Tribunalul arbitral

Titlul IV. Procedura arbitrală

Capitolul I. Sesizarea tribunalului arbitral

Capitolul II. Judecata

Capitolul III. Cheltuielile arbitrale

Capitolul IV. Hotărârea arbitrală

Titlul V. Desfiinţarea hotărârii arbitrale

Titlul VI. Executarea hotărârii arbitrale

Titlul VII. Arbitrajul instituţionalizat

CARTEA A V-A. DESPRE EXECUTAREA SILITĂ

Titlul I. Dispoziţii generale

Capitolul I. Scopul şi obiectul executării silite

Capitolul II. Titlul executoriu

Capitolul III. Participanţii la executarea silită

Capitolul IV. Efectuarea executării silite

Secţiunea 1. Sesizarea organului de executare

Secţiunea a 2-a. Efectuarea actelor de executare silită

Secţiunea a 3-a. Executarea împotriva moştenitorilor

Secţiunea a 4-a. Intervenţia altor creditori

Secţiunea a 5-a. Perimarea executării silite

Secţiunea a 6-a. Amânarea, suspendarea şi restrângerea executării

Secţiunea a 7-a. Încetarea executării silite

Capitolul V. Prescripţia dreptului de a obţine executarea silită

Capitolul VI. Contestaţia la executare

Capitolul VII. Depunerea cu afectaţiune specială

Capitolul VIII. Întoarcerea executării

Titlul II. Urmărirea silită asupra bunurilor debitorului

Capitolul I. Urmărirea mobiliară

Secţiunea 1. Bunurile mobile care nu se pot urmări

Secţiunea a 2-a. Procedura urmăririi mobiliare

§1. Sechestrarea bunurilor mobile

§2. Valorificarea bunurilor sechestrate

§3. Vânzarea la licitaţie publică

§4. Dispoziţii speciale

Secţiunea a 3-a. Poprirea

Secţiunea a 4-a. Urmărirea fructelor şi a veniturilor imobilelor

§1. Urmărirea silită a fructelor neculese şi a recoltelor prinse de rădăcini

§2. Urmărirea veniturilor generale ale imobilelor

Capitolul II. Urmărirea imobiliară

Secţiunea 1. Bunurile imobile care pot fi urmărite

Secţiunea a 2-a. Încuviinţarea urmăririi imobiliare

Secţiunea a 3-a. Efectele urmăririi

Secţiunea a 4-a. Vânzarea la licitaţie publică

§1. Formalităţile premergătoare vânzării

§2. Scoaterea în vânzare a imobilului

§3. Licitaţia şi adjudecarea imobilului

Secţiunea a 5-a. Efectele adjudecării

Secţiunea a 6-a. Dispoziţii speciale

Capitolul III. Eliberarea şi distribuirea sumelor realizate prin urmărirea silită

Secţiunea 1. Dispoziţii generale

Secţiunea a 2-a Distribuirea sumei rezultate din vânzarea bunurilor urmărite

Secţiunea a 3-a. Plata sumei rezultate din urmărirea silită

Titlul III. Executarea silită directă

Capitolul I Dispoziţii generale

Capitolul II. Predarea silită a bunurilor mobile

Capitolul III Predarea silită a bunurilor imobile

Capitolul IV. Executarea silită a altor obligaţii de a face sau a obligaţiilor de a nu face

Secţiunea 1. Dispoziţii comune

Secţiunea a 2-a. Executarea hotărârilor judecătoreşti referitoare la minori

CARTEA A VI-A. PROCEDURI SPECIALE

Titlul I. Procedura divorţului

Capitolul I. Dispoziţii comune

Capitolul II. Divorţul remediu

Secţiunea 1. Divorţul prin acordul soţilor

Secţiunea a 2-a. Divorţul din motive de sănătate

Capitolul III. Divorţul din culpa soţilor

Titlul II. Procedura punerii sub interdicţie judecătorească

Titlul III. Procedura de declarare a morţii

Titlul IV. Măsuri asigurătorii şi provizorii

Capitolul I. Sechestrul asigurător

Secţiunea 1. Dispoziţii generale

Secţiunea a 2-a. Dispoziţii speciale privind sechestrul asigurător al navelor civile

Capitolul II. Poprirea asigurătorie

Capitolul III. Sechestrul judiciar

Capitolul IV. Măsuri provizorii în materia drepturilor de proprietate intelectuală

Titlul V. Procedura partajului judiciar

Titlul VI. Procedura ordonanţei preşedinţiale

Titlul VII. Cererile posesorii

Titlul VIII. Procedura ofertei de plată şi consemnaţiunii

Titlul IX. Procedura ordonanţei de plată

Titlul X. Procedura cu privire la cererile de valoare redusă

Titlul XI. Evacuarea din imobilele folosite sau ocupate fără drept

Capitolul I. Dispoziţii generale

Capitolul II. Procedura de evacuare

Capitolul III. Dispoziţii speciale

Titlul XII. Procedura privitoare la înscrierea drepturilor dobândite în temeiul uzucapiunii

Titlul XIII. Procedura refacerii înscrisurilor şi hotărârilor dispărute

Titlul XIV. Cauţiunea judiciară

CARTEA A VII-A. PROCESUL CIVIL INTERNAŢIONAL

Titlul I. Competenţa internaţională a instanţelor române

Capitolul I. Dispoziţii generale

Capitolul II. Dispoziţii speciale de competenţă internaţională a instanţelor române

Titlul II. Legea aplicabilă în procesul civil internaţional

Capitolul I. Capacitatea şi drepturile părţilor în proces

Capitolul II. Legea aplicabilă în materie procedurală

Titlul III. Eficacitatea hotărârilor străine

Capitolul I. Recunoaşterea hotărârilor străine

Capitolul II. Executarea hotărârilor străine

Titlul IV. Arbitrajul internaţional şi efectele hotărârilor arbitrate străine

Capitolul I. Procesul arbitral internaţional

Capitolul II. Efectele hotărârilor arbitrale străine

DISPOZIŢII FINALE

ISBN: 978-606-678-580-8
Titlul cartii: Noul Cod de procedura civila si 12 legi uzuale [Actualizare: 8 mai 2013]
Autor (i):: Colectiv Editura Hamangiu
Publicat de: Editura Hamangiu
Colectia: Coduri
Data aparitiei: 20 Mai 2013
Formatul: Carte brosata
Numar de pagini: 512

by Client mag 2013, 22 May 2013

E ok Codul, doar calitatea hartiei lasa de dorit, dar pretul este corespondent!