Limba: RO
Currency: RON
  • RON
Bine ai venit in libraria noastra online! |

Cosul de Cumparaturi

0 items

Dropdown Categories

Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei. Practica judiciara | Autor: Simona Petrina Gavrila

Code: 978-606-678-589-1 | Rating: Rating: 09
Descriere

EXTRAS:

1. Cerere de deschidere a procedurii insolvenţei. Persoane supuse procedurii insolvenţei. Producător agricol

Legea nr. 85/2006, art. 1 alin. (2) lit. a) şi b)

Producătorul agricol, persoană fizică, nu are calitatea de persoană fizică autorizată şi nu este organizat într‑o asociaţie familială, pentru a‑i fi aplicabile prevederile Legii insolvenţei.

C.A. Galaţi, dec. com. nr. 872 din 7 decembrie 2011, nepublicată

Prin sentinţa comercială nr. 979 din 6 septembrie 2011, pronunţată de Tribunalul Galaţi, s‑a respins contestaţia formulată de debitorul T.I. împo‑ triva cererii de deschidere a procedurii insolvenţei ca fiind tardiv formulată. În temeiul art. 107 lit. a) din Legea nr. 85/2006, s‑a dispus începerea pro‑ cedurii simplificate împotriva producătorului agricol T.I. Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut următoarele: debitorului T.I. i‑a fost comunicată cererea de deschidere a procedurii insolvenţei la data de 31 ianuarie 2011, iar debitorul a contestat starea de insolvenţă abia la data de 20 aprilie 2011, cu depăşirea termenului de 10 zile de la primirea citaţiei, prevăzut în art. 33 alin. (2) din Legea nr. 85/2006. Pe fondul cererii s‑a reţinut că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 27‑28 şi art. 30 din Legea nr. 85/2006 şi a admis cererea de deschidere a procedurii insolvenţei.

(...)

Detalii tehnice

ISBN: 978-606-678-589-1
Titlul cartii: Practica judiciara: Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei
Autor (i):: Simona Petrina Gavrila
Publicat de: Editura Hamangiu
Colectia: Practica judiciara
Data aparitiei: 3 Iunie 2013
Formatul: Carte in format tiparit
Numar de pagini: 432
Price: 39.00 Lei
Cantitate:
Trimite unui prieten Voteaza / Scrie opinia ta Adauga la lista de dorinte Compara cu alte produse

Cuprins

Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

Capitolul I. Dispoziţii generale

Art. 1. [Domeniul de aplicare]

1. Cerere de deschidere a procedurii insolvenţei. Persoane supuse procedurii insolvenţei. Producător agricol

2. Debitor supus procedurii insolvenţei. Asociaţii şi fundaţii care desfăşoară şi activităţi economice

3. Persoană fizică autorizată. Statut juridic. Întinderea răspunderii

Art. 2. [Scopul legii]

Art. 3. [Definirea unor termeni sau expresii]

4. Deschiderea procedurii insolvenţei. Inserarea în factura fiscală a menţiunii privind plata penalităţilor. Lipsa acordului de voinţă privind clauza penală

5. Contestaţie împotriva tabelului preliminar al creanţelor. Creanţă garantată. Înscrierea sechestrului asigurător în cartea funciară, potrivit art. 129 alin. (8) C. proc. fisc.

6. Contestaţie la tabelul de creanţe. Creanţă bugetară

7. Cerere de deschidere a procedurii insolvenţei. Caracterul cert al creanţei. Cheltuielile de repunere în funcţie a utilajelor după recuperarea de la debitor. Invocarea unor defecţiuni tehnice

Art. 4. [Cheltuielile aferente procedurii insolvenţei]

8. Cerere formulată de administratorul judiciar provizoriu pentru aprobarea plăţii onorariului fix, pentru perioada în care a desfăşurat această activitate, din fondurile debitoarei

9. Condiţiile utilizării fondului de lichidare prevăzut de lege. Obligarea unui creditor la avansarea sumelor necesare desfăşurării procedurii insolvenţei

Capitolul II. Participanţii la procedura insolvenţei

Art. 5. [Organele care aplică procedura]

10. Suspendarea soluţionării unui dosar de faliment. Inadmisibilitate

Secţiunea 1. Instanţele judecătoreşti

Art. 6. [Competenţa materială şi teritorială]

Art. 7. [Citarea părţilor şi comunicarea actelor de procedură]

11. Declaraţie de creanţă. Termen de depunere. Notificare prin Buletinul procedurilor de insolvenţă

Art. 8. [Recursul]

12. Admiterea cererii de strămutare a unei cauze ulterior soluţionării de către instanţa de fond. Competenţa materială a instanţei superioare celei de la care s‑a dispus strămutarea cauzei să soluţioneze cererea de recurs

13. Hotărâre de intrare în faliment. Condiţii pentru suspendarea executării

14. Recurs împotriva sentinţei de deschidere a procedurii insolvenţei. Administrator condamnat pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune. Lipsa calităţii de reprezentant al debitorului

Secţiunea a 2‑a. Judecătorul‑sindic

Art. 9. [Repartizarea cauzelor]

Art. 10. Abrogat

Art. 11. [Atribuţiile judecătorului‑sindic]

15. Aspecte legate de desemnarea în calitate de administrator judiciar provizoriu al debitoarei. Obligativitate

16. Desemnarea provizorie a lichidatorului judiciar. Stabilirea remuneraţiei

17. Reorganizare judiciară. Creanţe născute în timpul procedurii faţă de debitoare. Competenţa de soluţionare a acţiunii

18. Verificarea declaraţiilor de creanţă. Atribuţiile lichidatorului judiciar. Atribuţiile judecătorului‑sindic

19. Constatarea nulităţii absolute a unui act juridic încheiat de debitoare. Competenţa judecătorului‑sindic. Condiţiile autorităţii de lucru judecat

Art. 12. [Hotărârile judecătorului‑sindic]

20. Recurs împotriva hotărârii de închidere a procedurii insolvenţei. Inadmisibilitate sau lipsă de interes în urma stingerii creanţei creditorului recurent

Secţiunea a 3‑a. Adunarea creditorilor. Comitetul creditorilor

Art. 13. [Convocarea adunării generale a creditorilor]

21. Procedura insolvenţei. Convocarea adunării creditorilor. Condiţii

Art. 14. [Ordinea de zi a şedinţelor creditorilor, votarea şi deliberarea]

22. Hotărârea adunării creditorilor. Nelegalitate. Calitate procesuală activă

23. Contestaţie împotriva hotărârii adunării generale a creditorilor. Calitate procesuală activă

Art. 15. [Cvorumul şi majorarea în adunarea generală a creditorilor]

Art. 16. [Desemnarea comitetului creditorilor]

24. Comitetul creditorilor. Lipsa efectului suspensiv de drept al unei contestaţii formulate împotriva tabelului definitiv al creanţelor

25. Desemnarea comitetului creditorilor. Condiţiile de desemnare a comitetului provizoriu

Art. 17. [Atribuţiile şi actele comitetului creditorilor]

Secţiunea a 4‑a. Administratorul special

Art. 18. [Administratorul special]

26. Contestaţie în anulare. Cerere formulată de administratorul special. Lipsa calităţii de reprezentant a administratorului special

Secţiunea a 5‑a. Administratorul judiciar

Art. 19. [Administratorul judiciar]

27. Desemnare lichidator judiciar de către creditorul majoritar. Distincţie faţă de cererea de înlocuire a lichidatorului judiciar

28. Desemnare lichidator definitiv. Condiţii

29. Desemnarea lichidatorului judiciar prin hotărârea creditorului majoritar. Inexistenţa unui termen de exercitare a acestui drept

30. Desemnarea lichidatorului judiciar de către creditorul majoritar. Interdicţia pentru judecătorul‑sindic de a verifica oportunitatea deciziei

31. Desemnarea lichidatorului judiciar prin hotărârea adunării creditorilor. Cvorum. Schimbarea componenţei comitetului creditorilor

Art. 20. [Atribuţiile administratorului judiciar]

32. Atribuţia administratorului judiciar de supraveghere a activităţii curente în perioada de observaţie. Inadmisibilitatea suspendării acestei atribuţii

Art. 21. [Raportul administratorului şi contestarea măsurilor luate de către administrator]

33. Insolvenţa. Administrator judiciar. Contestaţie împotriva actelor administratorului judiciar. Competenţă

Art. 22. [Sancţiunile aplicabile administratorului judiciar]

34. Înlocuirea administratorului judiciar, S.P.R.L., ca urmare a suspendării temporare a calităţii de practician în insolvenţă pentru asociatului coordonator

35. Antrenarea răspunderii practicianului în insolvenţă. Condiţii. Calitate procesuală pasivă

Art. 23. [Auxiliarii administratorului judiciar]

Secţiunea a 6‑a. Lichidatorul

Art. 24. [Desemnarea lichidatorului]

Art. 25. [Atribuţiile lichidatorului]

36. Contract de asociere în participaţiune. Denunţarea contractului. Lichidator judiciar. Calitate procesuală activă

Capitolul III. Procedura

Secţiunea 1. Cererile introductive

Art. 26. [Titularii cererilor introductive]

§1. Cererea debitorului

Art. 27. [Obligativitatea introducerii cererii]

37. Societate comercială cu răspundere limitată. Asociat unic decedat. Cerere de deschidere a procedurii insolvenţei formulată de moştenitorii având împreună cota de 1/2 parte din moştenire. Respingere

38. Deschiderea procedurii insolvenţei la cererea debitoarei. Condiţii

Art. 28. [Actele ce trebuie să însoţească cererea debitorului]

39. Cererea debitorului pentru deschiderea procedurii insolvenţei. Nedepunerea înscrisurilor prevăzute de art. 28 alin. (1) lit. a)‑l) din Legea nr. 85/2006. Consecinţe

40. Cerere de deschidere a procedurii insolvenţei unei societăţi comerciale dizolvate de drept. Condiţii ce trebuie îndeplinite cumulativ. Nedepunerea unor înscrisuri care să confirme existenţa unor creanţe certe, lichide şi exigibile. Lipsa dovezii calităţii de debitor sau a stării de insolvenţă

Art. 29. [Actele ce trebuie să însoţească cererea în cazurile speciale]

Art. 30. [Excluderi]

§2. Cererile creditorilor

Art. 31. [Condiţiile cererilor creditorilor]

41. Cerere de deschidere a procedurii insolvenţei. Factură emisă de un terţ pentru repararea bunului recuperat ca urmare a desfiinţării unui contract de leasing. Lipsa caracterului cert al creanţei

42. Cerere de deschidere a procedurii insolvenţei. Plăţi făcute de terţe persoane în contul debitoarei. Creanţă contestată

43. Deschiderea procedurii insolvenţei la cererea creditorului. Căi de atac. Inadmisibilitatea revocării

44. Deschiderea procedurii. Convenţie de reeşalonare a datoriei. Consecinţe

45. Cerere de deschidere a procedurii insolvenţei. Existenţa unei cereri de concordat preventiv neomologat. Consecinţe

46. Cereri conexe de deschidere a procedurii insolvenţei. Valoare‑prag. Însumarea creanţelor tuturor creditorilor. Creanţe bugetare. Limitele controlului judecătoresc

Secţiunea a 2‑a. Deschiderea procedurii şi efectele deschiderii procedurii

Art. 32. [Deschiderea procedurii la cererea debitorului şi opoziţiile creditorilor]

47. Opoziţia creditorului împotriva deschiderii procedurii insolvenţei la cererea debitorului. Conţinut

Art. 33. [Rezolvarea cererii creditorilor şi contestaţia debitorului]

48. Cerere de deschidere a procedurii insolvenţei introdusă de creditor. Termenul de formulare a contestaţiei

49. Recurs împotriva încheierii de stabilire a cauţiunii potrivit art. 33 alin. (3) din Legea nr. 85/2006. Inadmisibilitate

Art. 34. [Desemnarea administratorului judiciar şi a lichidatorului]

Art. 35. [Depunerea actelor şi informaţiilor de către debitor]

Art. 36. [Suspendarea acţiunilor judiciare şi extrajudiciare]

50. Acte de executare silită individuală realizate ulterior deschiderii procedurii. Consecinţe

Art. 37. [Comunicarea sentinţei de deschidere]

Art. 38. [Situaţia unor contracte în perioada de observaţie şi în reorganizare]

Art. 39. [Regimul creanţelor garantate cu garanţii reale]

51. Ridicarea suspendării urmăririlor silite individuale. Condiţii

Art. 40. [Suspendarea prescripţiei acţiunilor]

Art. 41. [Suspendarea curgerii dobânzilor, majorărilor şi penalităţilor]

52. Calcularea de accesorii fiscale după data deschiderii procedurii de reorganizare judiciară a unei societăţi comerciale. Nelegalitate

Art. 42. Abrogat.

Art. 43. [Situaţia juridică a acţiunilor tranzacţionate în temeiul Legii nr. 297/2004]

Art. 44. [Furnizarea de către debitor a informaţiilor solicitate]

Art. 45. [Menţiunea stării de insolvenţă pe actele debitorului]

Art. 46. [Regimul actelor juridice încheiate ulterior deschiderii procedurii]

53. Plăţi făcute după deschiderea procedurii insolvenţei. Restituirea datoriilor către administratorul statutar. Nulitate

54. Cerere pentru anularea unor plăţi efectuate după data deschiderii procedurii insolvenţei. Necesitatea ca titularul cererii să dovedească calitatea de persoană interesată. Creditor care nu ar fi putut beneficia oricum de sumele plătite

Art. 47. [Ridicarea dreptului de administrare a debitorului]

55. Debitoare aflată în perioada de supraveghere. Ridicarea bunurilor de către administratorul judiciar. Nelegalitate

Art. 48. [Comunicarea ridicării dreptului de administrare a debitorului]

56. Incident de plată. Deschiderea procedurii insolvenţei. Efecte asupra obligaţiei de înscriere a incidentului. Concurs între legile speciale

Art. 49. [Activitatea (situaţia) debitorului în perioada de observaţie]

Art. 50. Abrogat.

Art. 51. [Contractele financiare, compensările şi instrumentele financiare derivate]

Art. 52. [Compensaţia legală a creanţelor]

57. Folosirea de către debitoare, fără drept, a unui bun imobil după deschiderea procedurii. Creanţă născută după deschiderea procedurii. Stabilirea existenţei şi întinderii creanţei de către judecătorul‑sindic. Compensare

Art. 53. [Regimul bunurilor înstrăinate în procedura insolvenţei de administrator judiciar sau de lichidator]

Art. 54. [Primul raport al administratorului judiciar]

Art. 55. [Reconstituirea documentelor debitorului]

Art. 56. [Administrarea dovezilor pentru efectuarea actelor de procedură]

Art. 57. [Comunicarea actelor de procedură când debitorul nu mai desfăşoară activitate]

Art. 58. [Solicitarea relaţiilor referitoare la starea debitorului]

Art. 59. [Raportul administratorului judiciar în procedura simplificată]

58. Acţiune în antrenarea răspunderii patrimoniale. Stabilirea cauzelor insolvenţei prin raportul prevăzut de art. 59 alin. (1). Necontestarea raportului. Consecinţe

Art. 60. [Aprobarea propunerii de intrare în faliment a debitoarei]

Secţiunea a 3‑a. Primele măsuri

Art. 61. [Notificarea deschiderii procedurii]

59. Contestaţie împotriva tabelului preliminar al creanţelor. Termen. Publicarea notificării în Buletinul procedurilor de insolvenţă după expirarea termenului de formulare a contestaţiei. Notificarea prin scrisoare recomandată

Art. 62. [Menţiunile obligatorii ale notificării]

60. Termenul de formulare a declaraţiei de creanţă. Cerere de repunere în termen. Cerere de majorare a termenului de depunere a declaraţiei de creanţă. Distincţii

Art. 63. [Situaţia bunurilor supuse transcripţiei, inscripţiei sau înregistrării]

Art. 64. [Admiterea creanţelor]

61. Contestaţie la tabelul de creanţe. Creanţă nescadentă. Consecinţe

62. Procedura insolvenţei. Necesitatea formulării unei declaraţii de creanţă de către creditorul care a solicitat deschiderea procedurii. Interpretare excesiv formalistă

63. Termenul de formulare a declaraţiei de creanţă. Cerere de repunere în termen

64. Creanţă scadentă după deschiderea procedurii insolvenţei. Greşita înscriere în tabelul preliminar al creanţelor

65. Contestaţie la tabelul preliminar. Cererea creditorului de a fi înscris în tabelul preliminar cu o creanţă afectată de o condiţie

Art. 65. [Cuprinsul cererii de admitere a creanţelor]

Art. 66. [Verificarea creanţelor]

Art. 67. [Procedura de verificare a creanţelor]

66. Declaraţie de creanţă. Obligaţia lichidatorului judiciar de a stabili existenţa şi întinderea creanţei

Art. 68. [Înscrierea creanţelor chirografare nescadente]

Art. 69. [Creanţele în valută şi cele neexprimate într‑o valoare monetară]

Art. 70. [Creanţele cu mai mulţi debitori în insolvenţă]

67. Contestaţie la tabelul de creanţe. Creanţă cu mai mulţi debitori în insolvenţă. Consecinţe

Art. 71. [Creanţele cu mai mulţi codebitori şi fidejusori care nu se află în insolvenţă]

68. Neînscrierea creanţei reprezentând plata parţială, efectuată după deschiderea procedurii insolvenţei. Contestaţie la tabelul preliminar. Tabelul preliminar vizează creanţele existente la data deschiderii procedurii

Art. 72. [Întocmirea şi înregistrarea tabelului preliminar]

69. Contestaţie la tabelul preliminar al creanţelor. Notificarea tabelului către creditoare

70. Raportul privind cauzele şi împrejurările ajungerii debitoarei în stare de insolvenţă. Termen de contestare. Cerere de recomunicare a tabelului preliminar al creanţelor. Lipsa consecinţelor cu privire la termenul de formulare a contestaţiilor la tabel

Art. 73. [Contestarea creanţelor consemnate în tabelul preliminar]

71. Contestaţie împotriva tabelului preliminar al creanţelor. Cerere de intervenţie în interes propriu. Inadmisibilitate

Art. 74. [Tabelul de creanţe definitiv]

Art. 75. [Contestaţiile împotriva tabelului definitiv]

72. Contestaţia creditoarei împotriva tabelului creanţelor. Noţiunea de „eroare esenţială”. Nesolicitarea dobânzii de către creditoarea garantată. Incidenţa dispoziţiilor art. 41 alin. (2) din Legea nr. 85/2006

Art. 76. [Drepturile creditorilor]

73. Acţiune de repunere în termenul de a formula cerere de creanţă. Nerespectarea de către administratorul judiciar a Legii nr. 85/2006

Secţiunea a 4‑a. Situaţia unor acte juridice ale debitorului

Art. 77. [Scutiri de taxe de timbru]

Art. 78. [Generalitatea măsurilor privind situaţia unor acte]

Art. 79. [Anularea unor acte frauduloase]

74. Anularea actelor frauduloase încheiate de debitor în dauna creditorilor. Antecontract de vânzare‑cumpărare. Inadmisibilitate

75. Anulare transfer patrimonial încheiat prin debitarea contului falitei de către pârâta bancă

76. Acţiune în anularea transferurilor frauduloase. Transferuri patrimoniale în cadrul procedurii de executare silită. Inadmisibilitate

Art. 80. [Anularea altor acte]

77. Acţiune în anularea transferurilor frauduloase. Contract de lease‑back. Caracterul serios al preţului

78. Acţiune în anulare act fraudulos. Condiţii de admisibilitate. Promisiune bilaterală de vânzare‑cumpărare. Pierderea avansului plătit de debitor

79. Anularea actelor frauduloase încheiate de debitor în dauna creditorilor. Contract de vânzare‑cumpărare. Prezumţia de fraudă. Condiţii

80. Acţiune în anularea transferurilor frauduloase. Acte încheiate cu intenţia tuturor părţilor de a frauda drepturile creditorilor

81. Acţiune în anularea actelor frauduloase. Constituirea unei garanţii reale în perioada suspectă

82. Acţiune în anularea actelor frauduloase. Restituire împrumut către administratorul societăţii

Art. 81. [Acţiunea în anulare]

83. Acţiune în anularea unui transfer fraudulos. Nerespectarea termenului limită impus de prevederile art. 81 alin. (1) din Legea nr. 85/2006. Consecinţe

84. Cerere de autorizare a introducerii unei acţiuni în anularea unor acte frauduloase. Calitate procesuală activă

Art. 82. [Excepţii de la sancţiunea nulităţii]

Art. 83. [Efectele nulităţii asupra terţului dobânditor]

85. Acţiune în anularea actelor frauduloase. Înstrăinarea bunurilor debitoarei către administratorul statutar. Frauda administratorului. Consecinţe

Art. 84. [Efectele nulităţii faţă de actele subsecvente]

Art. 85. [Notarea cererii de anulare şi unele aspecte procesuale]

Art. 86. [Regimul unor acte aflate în curs de executare]

Art. 87. [Bun mobil în tranzit neplătit de către debitor]

Art. 88. [Acordurile master de netting]

Art. 89. [Debitor comisionar]

Art. 90. [Debitor consignatar]

86. Cerere de restituire a bunurilor aflate în posesia debitoarei. Contract de vânzare‑cumpărare cu clauză de rezervă de proprietate. Dreptul de opţiune al vânzătorului

Art. 91. [Contractele de închiriere]

Art. 92. [Denunţarea unor contracte]

Art. 93. [Debitor cu participanţii]

Art. 931 . [Executarea obligaţiilor rezultate dintr‑un antecontract de vânzare‑cumpărare încheiat de debitor]

Secţiunea a 5‑a. Planul

Art. 94. [Persoanele care pot propune plan de reorganizare]

87. Declaraţia de către debitoare a intenţiei de reorganizare. Termen

88. Plan de reorganizare propus de debitor. Condiţii de admisibilitate

Art. 95. [Planul de reorganizare]

89. Modificarea planului de reorganizare. Darea în plată a unor bunuri către creditori. Necesitatea acordului scris al acestora. Atribuţiile judecătorului‑sindic

Art. 96. [Creanţele furnizorilor indispensabili]

Art. 97. [Revenirea la condiţiile anterioare modificării]

Art. 98. [Cerinţele prealabile votării planului]

Art. 99. [Convocarea adunării generale a creditorilor şi votarea planului]

Art. 100. [Votarea planului]

90. Planul de reorganizare. Acceptarea de către creditori. Votul pe categorii de creanţe_

Art. 101. [Confirmarea planului]

91. Reorganizare. Plan de reorganizare. Creanţe verificate. Confirmarea planului de către judecător. Limitele verificării

92. Modificarea planului de reorganizare a debitoarei. Hotărârea adunării creditorilor. Condiţii de legalitate

Art. 102. [Efectele confirmării planului şi neconfirmarea unui plan]

93. Distribuirea sumelor rezultate în urma reorganizării debitoarei. Aplicabilitatea dispoziţiilor art. 102 alin.(1) din Legea nr. 85/2006, care derogă de la prevederile art. 121 din aceeaşi lege

Secţiunea a 6‑a. Reorganizarea

Art. 103. [Conducerea şi supravegherea activităţii debitorului]

Art. 104. [Depunerea unei cauţiuni]

Art. 105. [Neconformarea la plan sau existenţa pierderilor]

94. Nerespectarea planului de reorganizare. Intrarea în faliment. Acordul adunării creditorilor

Art. 106. [Rapoarte asupra situaţiei financiare şi a cheltuielilor]

Secţiunea a 7‑a. Falimentul

Art. 107. [Intrarea debitorului în faliment]

95. Societate dizolvată conform art. 237 din Legea nr. 31/1990. Deschiderea procedurii insolvenţei. Consecinţe asupra radierii debitoarei conform art. 237 alin. (8) din Legea nr. 31/1990

Art. 108. [Intrarea în faliment în procedura generală]

96. Creanţă nescadentă, născută anterior deschiderii procedurii. Refuz de înregistrare în tabelul suplimentar al creanţelor

Art. 109. [Intrarea în faliment prin procedura simplificată]

Art. 110. [Intrarea în faliment după confirmarea planului de reorganizare]

Art. 111. [Valabilitatea garanţiilor]

Art. 112. [Regimul unor acte sau operaţiuni]

§1. Măsuri premergătoare lichidării

Art. 113. [Sigilarea şi inventarierea bunurilor debitorului]

Art. 114. [Inventarierea]

97. Acţiune în antrenarea răspunderii materiale. Inventarierea şi preluarea bunurilor debitorului în custodie. Lipsa activelor

Art. 115. [Actul de inventar]

§2. Efectuarea lichidării

Art. 116. [Efectuarea lichidării]

98. Sistarea procedurii de vânzare a bunurilor deţinute de debitor, vânzare efectuată în cadrul procedurii generale de insolvenţă şi încuviinţată de adunarea creditorilor, cerere formulată pe calea procedurii ordonanţei preşedinţiale adresate tribunalului. Inadmisibilitate

99. Contestaţie împotriva actelor lichidatorului judiciar. Vânzarea la licitaţie a unor bunuri ce nu aparţin debitoarei

100. Evaluarea bunurilor debitoarei. Evaluator membru A.N.E.V.A.R. Lipsa acestei calităţi la data întocmirii raportului de evaluare

Art. 117. [Vânzarea în bloc]

Art. 118. [Vânzarea imobilelor]

Art. 119. [Vânzarea valorilor mobiliare]

Art. 120. [Actul de transfer a proprietăţii]

§3. Distribuirea sumelor realizate în urma lichidării

Art. 121. [Ordinea distribuirii sumelor în cazul creanţelor garantate]

Art. 122. [Raportul asupra fondurilor]

101. Contestaţie la planul de distribuire. Calculul termenului de decădere pentru exercitarea dreptului de a ataca planul de distribuire

102. Ordinea efectuării plăţilor în cadrul falimentului. Posibilitatea adunării creditorilor sau lichidatorului de a efectua plăţi derogatorii de la regulile înscrise de art. 121 şi urm.

Art. 123. [Ordinea plăţii creanţelor]

103. Ordinea de distribuire între creditori a fondurilor obţinute din lichidarea bunurilor debitorului aflat în insolvenţă. Creditori cu garanţii reale

104. Efectele sechestrului instituit în procesul penal asupra urmăririi silite a bunului în cadrul procedurii insolvenţei

Art. 124. [Regula proporţionalităţii]

Art. 125. [Regula distribuirii în funcţie de rangul de prioritate]

105. Contestaţie la planul de distribuire între creditori. Onorariu aprobat de adunarea creditorilor. Consecinţe

Art. 126. [Insuficienţa resurselor]

106. Autorizarea executării silite a asociaţilor cu răspundere nelimitată. Condiţii

Art. 127. [Sume provizionate]

107. Provizionarea viitoarelor cheltuieli de procedură. Contestaţie împotriva planului de distribuire

Art. 128. [Păstrarea sumelor provizionate]

Art. 129. [Raportul final]

108. Închidere ca urmare a lichidării bunurilor falitei. Neconvocarea adunării creditorilor şi necomunicarea raportului final. Consecinţe

109. Termenul limită pentru depunerea obiecţiunilor la raportul final

Art. 130. [Distribuirea finală a fondurilor]

Secţiunea a 8‑a Închiderea procedurii

Art. 131. [Închiderea procedurii pentru lista de fonduri]

110. Acţiune în antrenarea răspunderii patrimoniale. Închiderea procedurii insolvenţei anterior soluţionării irevocabile a cererii. Consecinţe

Art. 132. [Închiderea procedurii în caz de reorganizare sau faliment]

Art. 133. [Închiderea în alte cazuri]

111. Închidere procedură de faliment mai înainte de a se fi lichidat tot activul. Aplicarea greşită a dispoziţiilor art. 133 din Legea nr. 85/2006

Art. 134. [Închiderea pentru lipsa creditorilor]

Art. 135. [Notificarea sentinţei de închidere]

Art. 136. [Descărcarea de îndatoriri a organelor şi a altor participanţi]

Art. 137. [Descărcarea debitorului de obligaţii]

Capitolul IV. Răspunderea membrilor organelor de conducere

Art. 138. [Răspunderea membrilor organelor de conducere sau supraveghere ori a altor persoane]

112. Cererea de antrenare a răspunderii materiale. Decesul pârâtului. Introducerea în cauză a moştenitorilor

113. Acţiune în antrenarea răspunderii membrilor fostelor organe de conducerea debitoarei. Cauzele ce au determinat starea de insolvenţă

114. Întinderea prejudiciului pentru care poate fi instituită răspunderea prevăzută de dispoziţiile art. 138 din Legea nr. 85/2006. Neîncasarea unor creanţe deţinute de debitor

115. Acţiune în antrenarea răspunderii patrimoniale. Cesionarea părţilor sociale şi pierderea calităţii de administrator. Societate devalizată anterior datei cesionării

116. Procedura insolvenţei. Răspunderea patrimonială a administratorului. Folosirea abuzivă a bunurilor societăţii

117. Cazuri de antrenare a răspunderii. Micşorarea garanţiei acordate unui creditor. Lipsa unor bunuri înstrăinate debitoarei de un terţ, cu rezervă de proprietate

118. Antrenare răspundere. Nepredare active. Obligaţia lichidatorului de inventariere a averii debitoarei

119. Antrenare răspundere patrimonială. Predarea către un terţ a autovehiculului, nepermisă prin contractul de leasing

120. Acţiune în antrenarea răspunderii patrimoniale. Administratori succesivi. Importanţa momentului apariţiei stării de insolvenţă

121. Răspunderea membrilor organelor de conducere ale debitorului. Prezumarea neţinerii contabilităţii în XX Legea privind procedura insolvenţei conformitate cu dispoziţiile legale în materie în cazul nepredării documentelor contabile

122. Antrenarea răspunderii patrimoniale a membrilor organelor de conducere a debitoarei. Neurmărirea încasării creanţelor falitei

Art. 139. [Prescripţia acţiunii]

Art. 140. [Destinaţia sumelor obţinute în urma angajării răspunderii persoanelor care au cauzat starea de insolvenţă]

Art. 141. [Posibilitatea luării măsurilor asigurătorii]

Art. 142. [Executarea silită conform dreptului comun]

123. Cerere având ca obiect obligarea executorului judecătoresc să pună la dispoziţia lichidatorului judiciar sumele obţinute în urma executării sentinţei de antrenare răspundere. Instanţa competentă

Capitolul V. Infracţiuni şi contravenţii

Art. 143. [Bancruta simplă şi bancruta frauduloasă]

Art. 144. [Gestiunea frauduloasă]

Art. 145. [Delapidarea]

Art. 146. [Înregistrarea unei creanţe inexistente]

Art. 147. [Refuzul prezentării unor date]

124. Infracţiune prevăzută în art. 147 din Legea nr. 85/2006. Elemente constitutive

Art. 148. [Competenţa materială şi celeritatea judecării]

Art. 1481 . [Contravenţii]

Capitolul VI. Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 149. [Corelarea legislativă]

Art. 150. [Cuantumul amenzilor]

Art. 151. [Reguli derogatorii în cazul regiilor autonome]

Art. 152. [Adaptare legislativă]

Art. 153. [Adaptare terminologică]

Art. 154. [Buletinul procedurilor de insolvenţă]

Art. 1541 . Abrogat.

Art. 1542 .

Art. 155. Abrogat.

Art. 156. [Intrarea în vigoare a legii noi, abrogarea legii vechi şi a unor norme

Index alfabetic

ISBN: 978-606-678-589-1
Titlul cartii: Practica judiciara: Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei
Autor (i):: Simona Petrina Gavrila
Publicat de: Editura Hamangiu
Colectia: Practica judiciara
Data aparitiei: 3 Iunie 2013
Formatul: Carte in format tiparit
Numar de pagini: 432

by Admin 2013, 04 Jun 2013

Spre a face trecerea la noua reglementare aplicabila incepand cu data de 15 februarie 2013, in note de subsol au fost redate modificarile aduse Legii procedurii insolventei prin Legea nr. 76/2012 si, de asemenea, au fost indicate articolele din noul Cod de procedura civila, respectiv din noul Cod civil corespunzatoare vechilor texte mentionate in legislatia relevanta si in rezumatele spetelor.