Limba: RO
Currency: RON
  • RON
Bine ai venit in libraria noastra online! |

Cosul de Cumparaturi

0 items

Dropdown Categories

Drept civil. Drepturile reale principale in reglementarea noului Cod civil | Actualizare: 20 septembrie 2013 | Carte de C. Birsan

Code: 978-606-522-923-5 new | Rating: Rating: 10
Descriere

EXTRAS:

(...)

Fără a face referire la o anumită ramură de drept, uneori, în legislaţia noastră o grupare de bunuri, de valori care au aceeaşi natură sau acelaşi regim juridic poate fi desemnată prin noţiunea de fond. Astfel, art. 1 din Legea nr. 18 din 19 februarie 1991 a fondului funciar, republicată [2], cu modificările ulterioare, dispune că terenurile de orice fel, indiferent de destinaţie, de titlul pe baza căruia sunt deţinute sau de domeniul public ori privat din care fac parte, constituie fondul funciar al României.

Sau, potrivit art. 1 din Legea nr. 46 din 19 martie 2008 – Codul silvic [3], totalitatea pădurilor, terenurilor destinate împăduririlor, a celor care servesc nevoilor de cultură, producţie sau administraţie silvică, a iazurilor, a albiilor pâraielor, a altor terenuri cu destinaţie forestieră şi neproductive, cuprinse în amenajamente silvice la data de 1 ianuarie 1990 sau incluse în acestea ulterior, în condiţiile legii, constituie, indiferent de natura dreptului de proprietate, fondul forestier naţional, care, potrivit art. 3 din acelaşi cod, este, după caz, proprietate publică sau privată şi reprezintă un bun de interes naţional.

(...)

Detalii tehnice

ISBN: 978-606-522-923-5
Titlul cartii: Drept civil. Drepturile reale principale in reglementarea noului Cod civil | Actualizare: 20 septembrie 2013
Autor (i):: Corneliu Birsan
Autor | Autori: Corneliu Birsan
Publicat de: Editura Hamangiu
Colectia: Cursuri practice
Data aparitiei: 9 Octombrie 2013
Formatul: Carte in format tiparit
Numar de pagini: 504
Price: 79.00 Lei
Cantitate:
Trimite unui prieten Voteaza / Scrie opinia ta Adauga la lista de dorinte Compara cu alte produse

Cuprins

Capitolul I. Patrimoniul. Noţiune. Caractere juridice. Funcţii

Secţiunea 1. Noţiunea de patrimoniu

Secţiunea a 2-a. Caracterele juridice ale patrimoniului

Secţiunea a 3-a. Funcţiile patrimoniului

Capitolul al II-lea. Drepturile reale şi drepturile de creanţă . Categorii intermediare. Clasificarea drepturilor reale

Secţiunea 1. Drepturile reale şi drepturile de creanţă

Secţiunea a 2-a. Categorii juridice intermediare

Secţiunea a 3-a. Clasificarea drepturilor reale

Capitolul al III-lea. Dreptul de proprietate. Definiţie. Caractere juridice. Conţinut. Condiţii generale de exercitare

Secţiunea 1. Definiţia dreptului de proprietate

Secţiunea a 2-a. Con ţinutul juridic al dreptului de proprietate

Secţiunea a 3-a. Caracterele juridice ale dreptului de proprietate

Capitolul al IV-lea. Dreptul de proprietate privată

Secţiunea 1. No ţiuni generale. Definiţie

Secţiunea a 2-a. Subiectele dreptului de proprietate privată

§1. Persoanele fizice ca subiecte ale dreptului de proprietate privată

§2. Persoanele juridice de drept privat

§3. Statul şi unităţile sale administrativ-teritoriale ca subiecte ale dreptului de proprietate privată

Secţiunea a 3-a. Conţinutul şi limitele dreptului de proprietate privată

§1. Consideraţii generale

§2. Limitele exercitării dreptului de proprietate privată

2.1. Reglementare. Precizări prealabile. Clasificări

2.2. Limitele materiale ale exerciţiului dreptului de proprietate privată

2.3. Limitele juridice ale exerciţiului dreptului de proprietate privată

2.3.1. Consideraţii generale. Clasificări

2.3.2. Limitele legale

2.3.3. Limitele conven ţionale

2.3.4. Limitele judiciare

2.3.5. Alte limite ale exerciţiului dreptului de proprietate privată

Secţiunea a 4-a. Regimul juridic al unor categorii de bunuri proprietate privată

§1. Consideraţii generale

§2. Regimul juridic al realiz ă rii şi al desfiin ţă rii construcţiilor

§3. Dobândirea de locuinţe şi alte spaţii în proprietate privată 

§4. Circulaţia juridică a construcţiilor

§5. Regimul folosinţei terenurilor pentru producţia agricolă şi silvică. Organizarea şi amenajarea teritoriului agricol

§6. Circulaţia juridică a terenurilor

§7. Regimul juridic al bunurilor din patrimoniul naţional cultural

§8. Limitări temporare sau definitive ale folosinţei unor bunuri în situaţii speciale. Rechiziţia unor bunuri

Secţiunea a 5-a. Stingerea dreptului de proprietate privată . Exproprierea pentru cauz ă de utilitate publică

§1. Principii generale

§2. Exproprierea pentru cauz ă de utilitate publică

Secţiunea a 6-a. Abuzul de drept în materia dreptului de proprietate privată

Capitolul al V-lea. Dreptul de proprietate publică

Secţiunea 1. Consideraţii generale. Reglementare

Secţiunea a 2-a. Definiţia dreptului de proprietate publică . Subiectele, conţinutul şi obiectul său

Secţiunea a 3-a. Caracterele juridice ale dreptului de proprietate publică şi limitele exercitării sale

§1. Caractere juridice

§2. Limitele exercitării dreptului de proprietate publică

Secţiunea a 4-a. Exercitarea dreptului de proprietate publică

§1. Precizări preliminare

§2. Dreptul de administrare

§3. Concesionarea bunurilor proprietate publică

§4. Închirierea bunurilor proprietate publică

§5. Darea în folosinţă cu titlu gratuit a unor bunuri proprietate publică

Secţiunea a 5-a. Încetarea dreptului de proprietate publică

Capitolul al VI-lea. Modalităţile juridice ale dreptului de proprietate

Secţiunea 1. No ţiuni generale. Enumerare

Secţiunea a 2-a. Proprietatea comună pe cote-părţi

§1. Consideraţii generale

§2. Coproprietatea obişnuită

§3. Coproprietatea forţată

Secţiunea a 3-a. Proprietatea comună în devălmăşie

Secţiunea a 4-a. Încetarea proprietăţii comune

Secţiunea a 5-a. Comparaţie între proprietatea comună pe cote-părţi şi proprietatea comună în devălmăşie

Secţiunea a 6-a. Proprietatea periodică

Capitolul al VII-lea. Dezmembrămintele dreptului de proprietate

Secţiunea 1. Consideraţii generale

Secţiunea a 2-a. Dreptul de superficie

§1. Dreptul de superficie în sistemul anterior intrării în vigoare a noului Cod civil

§2. Dreptul de superficie în noul Cod civil

Secţiunea a 3-a. Dreptul de uzufruct

§1. Definiţie. Caractere juridice. Constituire. Obiect

§2. Drepturile şi obligaţiile uzufructuarului şi ale nudului proprietar

2.1. Drepturile uzufructuarului

2.2. Drepturile nudului proprietar

2.3. Obligaţiile uzufructuarului

2.4. Obligaţiile nudului proprietar

2.5. Drepturile şi obligaţiile uzufructuarului şi ale nudului proprietar în unele situaţii speciale

§3. Stingerea uzufructului

Secţiunea a 4-a. Dreptul de uz şi dreptul de abitaţie

Secţiunea a 5-a. Dreptul de servitute

§1. Consideraţii generale

§2. Clasificarea servituţilor

§3. Constituirea servituţilor

§4. Exercitarea servituţilor. Drepturile şi obligaţiile proprietarilor

§5. Stingerea servituţilor

Capitolul al VIII-lea. Apărarea dreptului de proprietate şi a celorlalte drepturi reale principale

Secţiunea 1. Consideraţii generale

Secţiunea a 2-a. Acţiunea în revendicare întemeiată pe dreptul de proprietate privată

§1. Definiţie. Caracterizare generală

§2. Categorii ale acţiunii în revendicare

Secţiunea a 3-a. Regimul juridic comun al acţiunii în revendicare

§1. Precizări prealabile

§2. Acţiunea în revendicare imobiliară

§3. Acţiunea în revendicare mobiliară

§4. Efectele acţiunii în revendicare

Secţiunea a 4-a. Alte acţiuni reale de apărare a dreptului de proprietate privată şi a dezmembrămintelor sale

§1. Acţiunea negatorie

§2. Acţiunile confesorii

§3. Acţiunea în grăniţuire

Secţiunea a 5-a. Acţiunea în revendicare a dreptului de proprietate publică şi a drepturilor reale corespunz ătoare proprietăţii publice

§1. Acţiunea în revendicare a dreptului de proprietate publică

§2. Acţiunea în revendicare a drepturilor reale corespunz ătoare dreptului de proprietate publică

Capitolul al IX-l ea. Posesia

Secţiunea 1. No ţiuni generale

Secţiunea a 2-a. Dobândirea şi pierderea posesiei

§1. Dobândirea posesiei

§2. Pierderea posesiei

Secţiunea a 3-a. Viciile posesiei

§1. Consideraţii generale

§2. Discontinuitatea posesiei

§3. Violenţa

§4. Clandestinitatea

§5. Precaritatea

Secţiunea a 4-a. Efectele posesiei

§1. Consideraţii generale

§2. Posesia creează o prezumţie de proprietate  §3. Protejarea posesiei prin acţiunile posesorii

Capitolul al X-lea. Modurile de dobândire a drepturilor reale principale

Secţiunea 1. Consideraţii generale

Secţiunea a 2-a. Accesiunea ca mod de dobândire a drepturilor reale

§1. Consideraţii generale

§2. Accesiunea imobiliară naturală

§3. Accesiunea imobiliară artificială

3.1. Accesiunea imobiliară artificială în fostul Cod civil

3.2. Accesiunea imobiliară artificială în noul Cod civil

3.2.1. Principii generale

3.2.2. Realizarea de lucrări cu materialele altei persoane

3.2.3. Realizarea de lucrări autonome cu caracter durabil asupra imobilului aparţinând altei persoane

3.2.4. Realizarea de lucrări ad ă ugate cu caracter durabil asupra imobilului aparţinând altei persoane

3.2.5. Înţelesul unor termeni şi dispoziţii legale speciale privitoare la accesiunea imobiliară artificială

§4. Accesiunea mobiliară

Secţiunea a 3-a. Uzucapiunea (prescripţia achizitivă) ca mod de dobândire a drepturilor reale

§1. Consideraţii generale

§2. Uzucapiunea în sistemul fostului Cod civil de la 1864

2.1. Felurile uzucapiunii

2.2. Modul de calcul al termenului uzucapiunii

2.3. Efectele uzucapiunii

2.4. Uzucapiunea în regimul de carte funciară reglementat de Decretul-lege nr. 115/1938

§3. Uzucapiunea în noul Cod civil

3.1. Uzucapiunea imobiliară extratabulară

3.2. Uzucapiunea imobiliarătabulară

3.3. Dispoziţii comune aplicabile uzucapiunii imobiliare extratabulare şi celei tabulare

3.4. Uzucapiunea bunurilor mobile

Secţiunea a 4-a. Dobândirea proprietăţii bunurilor mobile prin posesia de bună -credinţă

§1. Consideraţii generale

§2. Condiţiile dobândirii dreptului de proprietate asupra bunurilor mobile prin posesia de bună -credinţă

§3. Situaţia dobândirii bunului mobil pierdut ori furat

§4. Probleme comune privitoare la aplicarea art. 937 NCC

Secţiunea a 5-a. Dobândirea proprietăţii fructelor de către posesorul de bună-credinţă

§1. Consideraţii generale

§2. Condiţiile şi justificarea dobândirii fructelor de către posesorul de bună -credinţă . Situaţia posesorului de rea-credinţă

Secţiunea a 6-a. Ocupaţiunea, tradiţiunea şi hotărârea judecătorească

§1. Ocupaţiunea

§2. Tradiţiunea (predarea materială) ca mod de dobândire a drepturilor reale

§3. Hotărârea judecătorească , mod de dobândire a drepturilor reale

Capitolul al XI-lea. Publicit atea dobândirii drepturilor reale imobiliare

Secţiunea 1. Consideraţii generale

Secţiunea a 2-a. Problema sistemelor de publicitate imobiliară

§1. Sistemul de publicitate imobiliară al transcripţiunilor şi inscripţiunilor

§2. Sistemul de publicitate bazat pe cartea funciară

Secţiunea a 3-a. Publicitatea imobiliară în sistemul Legii nr. 7/1996

Secţiunea a 4-a. Publicitatea imobiliară în sistemul noului Cod civil

§1. Consideraţii generale

§2. Înscrierea drepturilor tabulare

§3. Notarea unor drepturi, fapte şi raporturi juridice în cartea funciară

§4. Rectificarea înscrierilor de carte funciară

Index

ISBN: 978-606-522-923-5
Titlul cartii: Drept civil. Drepturile reale principale in reglementarea noului Cod civil | Actualizare: 20 septembrie 2013
Autor (i):: Corneliu Birsan
Autor | Autori: Corneliu Birsan
Publicat de: Editura Hamangiu
Colectia: Cursuri practice
Data aparitiei: 9 Octombrie 2013
Formatul: Carte in format tiparit
Numar de pagini: 504

by Admin 2013, 11 Oct 2013

Prezenta editie a fost actualizata pana la data de 20 septembrie 2013, fiind avute in vedere ultimele modificari ale legislatiei speciale mentionate in cuprinsul cursului, inclusiv ale Legii nr. 7/1996 a cadastrului si publicitatii imobiliare, in forma ei republicata in februarie 2013, si completata cu solutii recente din practica judiciara.