Limba: RO
Currency: RON
  • RON
Bine ai venit in libraria noastra online! |

Cosul de Cumparaturi

0 items

Dropdown Categories

Manual de drept succesoral | Carte de: Anca Nicoleta Gheorghe

Code: 978-606-522-580-0 | Rating: Rating: 08
Descriere

EXTRAS:

(...)

Tradiţional, dreptul civil substanţial se împarte în şase părţi: partea generală, persoana fizică şi juridică, drepturile reale, teoria generală a obligaţiilor, contractele speciale şi dreptul de moştenire. Dintre acestea, contractele speciale şi dreptul de moştenire formează aşa-zisa „parte specială”. Pe fond, numai dreptul de moştenire ar putea fi parte „specială” deoarece nu este supus regulilor dreptului obligaţional.

Dreptul civil cuprinde „în reţeaua deasă a normelor sale întreaga viaţă a omului, de la naştere, ba chiar de la zămislire până la moarte şi la urmarea ei patrimonială, moştenirea, care mai este numită şi „succesiune” sau „ereditate”. În acest context în doctrină se apreciază că locul liberalităţilor (inter vivos şi mortis causa) se află între contractele speciale şi succesiuni[1]. Potrivit legii, dreptul de proprietate se poate dobândi prin convenţie, prin moştenire legală sau testamentară (…) [art. 557 alin. (1) C. civ.].

(...)

Detalii tehnice

ISBN: 978-606-522-580-0
Titlul cartii: Manual de drept succesoral
Autor (i):: Anca Nicoleta Gheorghe
Publicat de: Editura Hamangiu
Colectia: Cursuri practice universitare
Data aparitiei: 21 Nov. 2013
Formatul: Carte brosata
Numar de pagini: 304
Price: 39.00 Lei
Cantitate:
Trimite unui prieten Voteaza / Scrie opinia ta Adauga la lista de dorinte Compara cu alte produse

CUPRINS

Capitolul I. Introducere în dreptul de moştenire

Secţiunea 1. Noţiune, terminologie specifică şi fundamentare legală

§1. Noţiune

§2. Terminologie specifică

§3. Fundamentare legală

Secţiunea a 2-a. Felurile moştenirii

§1. Moştenirea legală

§2. Moştenirea testamentară

§3. Coexistenţa moştenirii legale cu cea testamentară. Coexistenţa calităţii de moştenitor legal cu cea de moştenitor testamentar

Secţiunea a 3-a. Caracterele juridice ale transmisiunii succesorale

§1. Transmisiune pentru cauză de moarte (mortis causa)

§2. Transmisiune universală

§3. Transmisiune unitară

§4. Transmisiune indivizibilă

Secţiunea a 4-a. Deschiderea moştenirii

§1. Data deschiderii moştenirii

1.1. Noţiune şi stabilirea datei deschiderii moştenirii

1.2. Importanţa practică a datei deschiderii moştenirii

§2. Locul deschiderii moştenirii

2.1. Noţiunea şi stabilirea locului deschiderii moştenirii

2.2. Importanţa practică a locului deschiderii moştenirii

Capitolul al II-lea. Condiţiile generale ale dreptului de a moşteni

Secţiunea 1. Capacitatea succesorală

§1. Definire

§2. Persoane care au capacitate succesorală

§3. Persoane care nu au capacitate succesorală

Secţiunea a 2-a. Vocaţia succesorală

§1. Noţiune şi clasificare

Secţiunea a 3-a. Nedemnitatea succesorală

§1. Noţiune, caractere juridice şi natură juridică

§2. Felurile şi cazurile de nedemnitate succesorală

2.1. Nedemnitatea de drept

2.2. Nedemnitatea judiciară

§3. Efectele nedemnităţii succesorale

3.1. Efectele nedemnităţii faţă de nedemn

3.2. Efectele nedemnităţii faţă de descendenţii nedemnului

3.3. Efectele nedemnităţii faţă de terţi

3.4. Înlăturarea efectelor nedemnităţii

Capitolul al III-lea. Devoluţiunea legală ordinară

Secţiunea 1. Noţiuni introductive şi condiţii speciale ale devoluţiunii legale

§1. Noţiuni introductive

§2. Condiţii speciale ale devoluţiunii legale

2.1. Vocaţia succesorală legală

2.2. Vocaţia legală concretă (efectivă)

Secţiunea a 2-a. Principiile generale ale devoluţiunii legale

§1. Principiul chemării la moştenire a rudelor în ordinea cla selor de moştenitori legali

§2. Principiul proximităţii gradului de rudenie în interiorul aceleiaşi clase de moştenitori

§3. Principiul egalităţii între rudele din aceeaşi clasă şi de acelaşi grad

Secţiunea a 3-a. Reprezentarea succesorală

§1. Noţiune, reglementare, natură juridică

§2. Domeniul de aplicare şi modul de operare al reprezentării succesorale

§3. Condiţiile reprezentării succesorale

§4. Efectele reprezentării succesorale

4.1. Efectul general al reprezentării succesorale

4.2. Efectul particular al reprezentării succesorale

Capitolul al IV-lea. Moştenitorii legali

Secţiunea 1. Soţul supra vieţuitor

§1. Evoluţia drepturilor succesorale ale soţului supravieţuitor

§2. Condiţiile speciale cerute soţului supravieţuitor pentru a putea moşteni

§3. Regimul matrimonial al soţilor şi masa succesorală

§4. Întinderea drepturilor succesorale ale soţului supravieţuitor în concurs cu oricare dintre clasele de moştenitori legali

§5. Caracterele juridice ale drepturilor succesorale ale soţului supravieţuitor

§6. Drepturile succesorale speciale ale soţului supravieţuitor

6.1. Condiţii

6.2. Determinarea obiectelor care intră în sfera dreptului special al soţului supravieţuitor asupra mobilierului şi obiectelor de uz casnic

6.3. Natura juridică a dreptului special al soţului supravie ţuitor asupra mobilierului şi obiectelor de uz casnic

§7. Dreptul de abitaţie al soţului supravieţuitor

7.1. Noţiune şi reglementare

7.2. Condiţii de acordare a dreptului temporar de abitaţie

7.3. Caracterele juridice ale dreptului de abitaţie

7.4. Modificări legale ale dreptului de abitaţie

7.5. Încetarea dreptului de abitaţie

Secţiunea a 2-a. Clasele de moştenitori legali. Dreptul de moştenire al rudelor defunctului

§1. Clasa I de moştenitori legali (descendenţii defunctului)

1.1. Noţiune

1.2. Întinderea dreptului la moştenire al descendenţilor

1.3. Caracterele juridice ale drepturilor la moştenire ale descen denţilor

§2. Clasa a II‑a de moştenitori legali (ascendenţii privilegiaţi şi cola teralii privilegiaţi)

2.1. Noţiune

2.2. Ascendenţii privilegiaţi

2.2.1. Întinderea dreptului la moştenire al ascendenţilor privilegiaţi

2.2.2. Caracterele juridice ale dreptului la moştenire al ascendenţilor privilegiaţi

2.3. Colateralii privilegiaţi

2.3.1. Noţiune

2.3.2. Întinderea dreptului la moştenire al colateralilor privilegiaţi

2.3.3. Caracterele juridice ale dreptului la moştenire al cola te ralilor privilegiaţi

§3. Clasa a III‑a de moştenitori legali (ascendenţii ordinari)

3.1. Noţiune

3.2. Întinderea dreptului la moştenire al ascendenţilor ordinari. Împărţeala moştenirii între ascendenţii ordinari

3.3. Caracterele juridice ale dreptului la moştenire al ascen denţilor ordinari

§4. Clasa a IV‑a de moştenitori legali (colateralii ordinari)

4.1. Noţiune

4.2. Întinderea dreptului la moştenire al colateralilor ordinari. Îm părţeala moştenirii între colateralii ordinari

4.3. Caracterele juridice ale dreptului la moştenire al cola teralilor ordinari

Secţiunea a 3-a. Dreptul statului asupra moştenirii vacante

§1. Noţiune şi reglementare

§2. Natura juridică

§3. Procedura constatării vacanţei succesorale

Capitolul al V-lea. Testamentul – act juridic mortis causa

Secţiunea 1. Testamentul – act juridic special

§1. Noţiune, reglementare, caractere juridice, cuprins

1.1. Noţiune

1.2. Caracterele juridice ale testamentului

1.3. Cuprinsul testamentului

§2. Condiţii generale de validitate ale testamentului

2.1. Condiţii de fond generale şi specifice testamentului

2.1.1. Capacitatea

2.1.1.1. Incapacităţi de a dispune prin testament

2.1.1.2. Incapacităţi de a primi prin testament

2.1.2. Consimţământul testatorului

2.1.3. Cauza actului juridic mortis causa

2.2. Condiţii de formă comune tuturor testamentelor

§3. Proba testamentului

Secţiunea a 2-a. Formele testamentului

§1. Testamentele ordinare

1.1. Testamentul olograf

1.1.1. Condiţii de validitate ale testamentului olograf

1.1.2. Deschiderea testamentului olograf

1.1.3. Forţa probantă

1.2. Testamentul autentic

1.2.1. Noţiune şi condiţii

1.2.2. Forţa probantă a testamentului autentic

§2. Testamentele privilegiate

2.1. Testamentele în caz de epidemii, catastrofe, războaie

2.2. Testamentele maritime şi fluviale

2.3. Testamentele militarilor 

2.4. Testamentele persoanelor internate în instituţii sani tare

2.5. Reguli comune testamentelor privilegiate

§3. Testamentul internaţional

Capitolul al VI-lea. Principalele dispoziţii cuprinse în testament

Secţiunea 1. Legatul

§1. Noţiune, aspecte istorice, condiţii

1.1. Noţiune

1.2. Aspecte istorice

1.3. Condiţii

§2. Clasificarea legatelor

2.1. Criterii de clasificare

2.1.1. Clasificarea legatelor după obiectul lor

2.1.1.1. Legatul universal

2.1.1.2. Legatul cu titlu universal

2.1.1.3. Legatul cu titlu particular

2.1.2. Clasificarea legatelor după modalităţile de care sunt afectate

2.1.2.1. Legatul pur şi simplu

2.1.2.2. Legatul cu termen

2.1.2.3. Legatul sub condiţie

2.1.2.3. Legatul cu sarcină

§3. Ineficacitatea legatelor

3.1. Noţiuni generale. Clarificări conceptuale

3.2. Cauzele de ineficacitate

3.2.1. Revocarea legatelor

3.2.2. Caducitatea legatelor

3.2.3. Nulitatea legatelor

3.2.4. Legatul conjunctiv şi dreptul de acrescământ (de adăugire)

Secţiunea a 2-a. Dezmoştenirea (exheredarea)

§1. Felurile dezmoştenirii

§2. Efectele dezmoştenirii

Secţiunea a 3-a. Execuţiunea testamentară

§1. Noţiune

§2. Delimitarea execuţiunii testamentare de mandatul de drept comun

§3. Atribuţiile executorului testa mentar

§4. Încetarea execuţiunii testamentare

Secţiunea a 4-a. Substituţia fideicomisară

§1. Noţiune, reglementare, condiţii

1.1. Noţiune

1.2. Scurt istoric privind originea şi evoluţia substituţiilor fideicomisare

1.3. Reglementare juridică. Condiţiile substituţiei fideicomisare

1.4. Efectele substituţiei fideicomisare

§2. Liberalităţile reziduale

Secţiunea a 5-a. Limitele dreptului de a dispune prin acte juridice asupra moştenirii

§1. Dreptul de dispoziţie

§2. Oprirea pactelor asupra moştenirii nedeschise

2.1. Origine şi evoluţie

2.2. Elementele pactului asupra unei moşteniri nedeschise

2.1.1. Elemente obiective

2.1.2. Sancţiune

§3. Rezerva succesorală

3.1. Noţiune şi justificare

3.2. Caractere juridice

3.3. Moştenitorii rezervatari

3.3.1. Aspecte generale

3.3.2. Rezerva succesorală a soţului supravieţuitor

3.3.3. Rezerva succesorală a descendenţilor

3.3.4. Rezerva succesorală a ascendenţilor privilegiaţi

§4. Cotitatea disponibilă specială a soţului supravieţuitor

§5. Masa succesorală

5.1. Determinarea activului brut al moştenirii

5.2. Determinarea activului net al moştenirii

5.3. Reunirea fictivă la activul net a donaţiilor făcute de către defunct

§6. Reducţiunea liberalităţilor excesive

6.1. Noţiune şi reglementare

6.2. Căi procedurale de exercitare a reducţiunii

6.2.1. Acţiunea în reducţiune

6.2.2. Excepţia de reducţiune

6.3. Ordinea de reducţiune a liberalităţilor excesive

6.4. Efectele reducţiunii

Capitolul al VII-lea. Dreptul de opţiune succesorală

§1. Consideraţii istorice privind evoluţia dreptului de opţiune succesorală

§2. Titularii dreptului de opţiune succesorală

2.1. Moştenitorii legali

2.2. Legatarii universali, cu titlu universal sau cu titlu particular

2.3. Creditorii personali ai succesibilului

§3. Actul juridic de opţiune succesorală

3.1. Caracterele juridice ale actului de opţiune succesorală

3.2. Condiţiile de validitate ale actului de opţiune succesorală

§4. Termenul de opţiune succesorală. Durată, natură juridică, exercitare

4.1. Începutul exercitării termenului de opţiune succesorală

4.2. Suspendarea şi repunerea în termenul de opţiune succesorală

§5. Exercitarea dreptului de opţiune succesorală

5.1. Acceptarea moştenirii

5.1.1. Acceptarea voluntară şi acceptarea forţată

5.1.2. Efectele acceptării moştenirii

5.2. Renunţarea la moştenire

5.2.1. Aspecte generale

5.2.2. Condiţii de fond şi de formă

5.2.3. Efectele renunţării

Capitolul al VIII-lea. Transmisiunea patrimoniului succesoral

Secţiunea 1. Activul şi pasivul succesoral

§1. Obiectul transmisiunii

1.1. Activul succesoral

1.2. Datoriile şi sarcinile moştenirii. Pasivul succesoral

§2. Transmisiunea activului moştenirii

§3. Transmisiunea pasivului succesoral

3.1. Principiul divizării de drept a pasivului succesoral

Secţiunea a 2-a. Sezina. Dobândirea de drept a posesiei moştenirii

§1. Noţiunea de sezină. Moştenitorii sezinari

§2. Dobândirea sezinei de către moştenitorii legali nesezinari

§3. Predarea legatelor

3.1. Predarea legatului universal

3.2. Predarea legatului cu titlu universal

3.3. Predarea legatului cu titlu particular

Secţiunea a 3-a. Procedura succesorală notarială

§1. Noţiune şi reglementare

§2. Deschiderea şi desfăşurarea procedurii succesorale notariale

2.1. Deschiderea procedurii succesorale notariale

2.2. Desfăşurarea procedurii succesorale notariale. Citarea moşte nitorilor

2.2.1. Suspendarea procedurii succesorale notariale

§3. Dovada calităţii de moştenitor. Certificatul de moştenitor

3.1. Eliberarea certificatului de moştenitor

3.2. Certificatul de moştenitor suplimentar

Secţiunea a 4-a. Petiţia de ereditate

§1. Noţiune şi reglementare

§2. Caracterele juridice ale petiţiei de ereditate

§3. Delimitarea petiţiei de ereditate de alte acţiuni

§4. Efectele admiterii petiţiei de ereditate

Capitolul al IX-lea. Indiviziunea şi partajul moştenirii

Secţiunea 1. Reglementarea şi definirea indiviziunii succesorale

§1. Sediul materiei şi definirea indiviziunii succesorale

§2. Principiile indiviziunii succesorale

§3. Imprescriptibilitatea dreptului de a cere ieşirea din indi viziune

Secţiunea a 2-a. Raportul donaţiilor şi al datoriilor

§1. Raportul donaţiilor

1.1. Noţiune, reglementare, justificare, domeniu de aplicare şi deli mitare

1.2. Condiţiile obligaţiei de raport

1.3. Persoanele între care există obligaţia de raport a donaţiilor

1.3.1. Persoanele obligate la raport

1.3.2. Persoanele care pot cere raportul

1.4. Donaţiile supuse raportului. Donaţiile exceptate de la raport

1.5. Modul de efectuare a raportului

1.6. Evaluarea bunului raportat

1.7. Căile procedurale de realizare a raportului

§2. Raportul datoriilor

Capitolul al X-lea. Partajul succesoral

Secţiunea 1. Aspecte generale privind partajul succesoral

§1. Noţiune, reglementare, condiţii

§2. Persoanele care pot cere partajul succesoral

§3. Capacitatea necesară pentru a cere şi pentru a participa la partajul succesoral

§4. Obiectul partajului succesoral

Secţiunea a 2-a. Formele şi efectele partajului succesoral

§1. Partajul voluntar

§2. Partajul judiciar

§3. Efectele partajului succesoral

§4. Obligaţia de garanţie între comoştenitori

§5. Desfiinţarea partajului succesoral

§6. Drepturile creditorilor. Opoziţia la partaj

Secţiunea a 3-a. Partajul de ascendent

§1. Noţiune

§2. Condiţii de validitate ale partajului de ascendent

2.1. Condiţii de fond

2.2. Condiţii de formă

2.3. Obiectul partajului de ascendent

§3. Efectele partajului de ascendent

3.1. Efectele partajului de ascendent realizat prin donaţie

3.2. Efectele partajului de ascendent realizat prin testament

§4. Ineficacitatea partajului de ascendent

Modele de acte procedurale

Bibliografie selectivă

Index 

ISBN: 978-606-522-580-0
Titlul cartii: Manual de drept succesoral
Autor (i):: Anca Nicoleta Gheorghe
Publicat de: Editura Hamangiu
Colectia: Cursuri practice universitare
Data aparitiei: 21 Nov. 2013
Formatul: Carte brosata
Numar de pagini: 304

by Admin, 29 Nov 2013

Sunt prezentate principalele institutii ale dreptului succesoral: notiunea de mostenire, conditiile dreptului de a mosteni, felurile mostenirii, clasele de mostenitori legali, testamentul, dispozitiile testamentare, mostenitorii rezervatari, dreptul de optiune succesorala, transmisiunea patrimoniului succesoral, indiviziunea si partajul mostenirii. Cartea contine si cateva modele de acte procedurale utile practicienilor.