Limba: RO
Currency: RON
  • RON
Bine ai venit in libraria noastra online! |

Cosul de Cumparaturi

0 items

Dropdown Categories

Raspunderea civila delictuala obiectiva, editia II, 2014

Code: 978-607-18-0395-7 | Rating: Rating: 10
Descriere

Fapta ilicita care da nastere raportului juridic de raspundere, potrivit unei terminologii consacrate si traditionale, poarta denumirile de "delict" si de "cvasidelict". Este motivul pentru care, pornind de la termenul de "delict", raspunderea pentru prejudiciile cauzate prin fapte ilicite extra-contractuale se numeste delictuala.
 
În consecinta, se poate spune ca fapta ilicita cauzatoare de prejudicii declanseaza o raspundere civila delictuala al carei continut îl constituie obligatia civila de reparare a prejudiciului cauzat. 
 
În alegerea temei Răspunderea civilă delictuală obiectivă a fost avută în vedere necesitatea informării teoreticienilor, dar şi celor implicaţi direct în înfăptuirea actului de justiţie (magistrati, judecatori, procurori, avocati, juristi pe diverse domenii de activitate), cu privire la dispoziţiile legale aplicabile unor ipoteze de răspundere civilă delictuală obiectivă.
 

Detalii tehnice

ISBN: 978-607-18-0395-7
Titlul cartii: Raspunderea civila delictuala obiectiva
Autor (i):: Boila Lacrima Rodica
Publicat de: Editura C.H. Beck
Colectia: Praxis
Data aparitiei: 2014
Formatul: 13 x 20 cm
Numar de pagini: 680
Price: 89.90 Lei
Cantitate:
Trimite unui prieten Voteaza / Scrie opinia ta Adauga la lista de dorinte Compara cu alte produse

CUPRINS

Prima verba

Abrevieri

Titlul I. Ab initio

Titlul II. Fundamentele răspunderii civile – între tradiţie juridică şi contemporaneitate

Capitolul I. Răspunderea civilă delictuală – studiu evolutiv, interferenţe şi delimitări

Secţiunea 1. Locul şi importanţa răspunderii civile în ansamblul răspunderii juridice

§1. Răspundere socială şi răspundere juridică

§2. Răspunderea juridică

§3. Răspunderea civilă, formă de manifestare a răspunderii juridice

§4. Formele răspunderii civile în lumina dispoziţiilor Codului civil

§5. Încercări de definire a răspunderii civile delictuale

Secţiunea a 2-a. Fundamentele răspunderii civile

Capitolul II. Fundamentarea obiectivă a răspunderii civile delictuale în perioada contemporană

Secţiunea 1. Studiu evolutiv

§1. Analiza cauzelor economice şi sociale care au determinat consacrarea unor fundamente de natură obiec tivă a răspunderii

§2. Teoria riscului.

2.1. Riscul-profit

2.2. Riscul creat

2.3. Riscul creat de autoritate

§3. Teoria garanţiei

§4. Relansarea dezbaterilor privind obiectivarea culpei

Secţiunea a 2-a. Recunoaşterea obligaţiei de securitate ca obligaţie civilă distinctă, autonomă

§1. Dreptul pozitiv privind obligaţia de securitate

§2. Definirea obligaţiei de securitate

§3. Sfera obligaţiilei de securitate

§4. Natura juridică a obligaţiei de securitate

§5. Fundamentul răspunderii civile privind încălcarea obligaţiei de securitate

Secţiunea a 3-a. Fundamentarea obiectivă a răspunderii delictuale din perspectiva reparării prejudiciilor corporale

§1. Protecţia integrităţii corpului uman, a funcţiilor sale biologice şi psihice în Codul civil

§2. Reguli privind repararea prejudiciilor corporale în Codul civil

§3. Ce sunt prejudiciile corporale?

§4. Caracterele prejudiciilor corporale indemnizabile

Secţiunea a 4-a. Tendinţe în doctrina şi jurisprudenţa contemporană

Secţiunea a 5-a. Principiul precauţiei – între incertitudine ştiinţifică şi o nouă răspundere civilă

§1. Argumente privind consacrarea unei răspunderi preventive

§2. Geneza principiului precauţiei ca fundament al răspunderii

§3. O nouă perspectivă asupra riscului, ca fundament al răspunderii civile

§4. Caracterele prejudiciilor din perspectiva aplicării principiului precauţiei

§5. Elementele răspunderii civile

5.1. Vinovăţia

5.2. Prejudiciul

5.3. Raportul de cauzalitate

§6. Concluzii. O nouă răspundere civilă orientată către viitor

Secţiunea a 6-a. Aspecte de drept comparat privind fundamentarea răspunderii civile delictuale

§1. Doctrina germană

§2. Dreptul anglo saxon – Common law

§3. Răspunderea delictuală în dreptul american

Secţiunea a 7-a. Concluzii

Titlul III. Răspunderea civilă delictuală obiectivă şi fundamentele sale

Capitolul I. Fundamentele răspunderii delictuale pentru pagubele cauzate de lucruri şi animale

Secţiunea 1. Consideraţii introductive

Secţiunea a 2-a. Reglementarea legală şi domeniul de aplicare privind răspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri

§1. Prevederi legale

§2. Domeniul de aplicare. Determinarea lucrurilor care pot produce prejudicii pentru care se angajează răspun derea în condiţiile art. 1376 alin. (1) C.civ.

§3. Noi ipoteze de răspundere delictuală pentru lucruri

Secţiunea a 3-a. Reglementarea şi domeniul de aplicare al răspunderii pentru prejudiciile cauzate de animale

§1. Prevederi legale

§2. Domeniul de aplicare a răspunderii prevăzute de art. 1375 C.civ.

Secţiunea a 4-a. Fundamentul răspunderii pentru lucruri şi animale .

Secţiunea a 5-a. Desemnarea persoanei responsabile. Paza juridică a lucrurilor şi animalelor

§1. Sfera persoanelor responsabile pentru prejudiciile cauzate de lucruri şi animale

§2. Exercitarea pazei juridice asupra lucrului sau anima lului

§3. Calitatea de paznic şi capacitatea delictuală

§4. Transmiterea şi scindarea pazei juridice a lucrului

§5. Cauze care înlătură răspunderea civilă delictuală a paznicului juridic al unui lucru sau a unui animal

Secţiunea a 6-a. Evoluţia doctrinară şi jurisprudenţială privind fundamentarea răspunderii civile delictuale pentru fapta lucrurilor şi animalelor

§1. Orientări privind fundamentul răspunderii pentru lucruri şi animale în dreptul european

§2. Alte variante ale teoriei riscului formulate în lite ratura juridică

2.1. Teoria riscului anormal .

2.2. Teoria rolului pasiv al lucrului

2.3. Teoria fracţionării pazei juridice a lucrului

2.4. Teoria culpei obiective

2.5. Teoria pazei colective

2.6. Teoria punerii în pericol

§3. Poziţia doctrinei şi jurisprudenţei noastre cu privire la fundamentarea răspunderii civile delictuale pentru lucruri şi animale

3.1. Concepţia subiectivă a răspunderii pentru lucruri

3.1.1. Prezumţia relativă de culpă a celui care exercită paza lucrului

3.1.2. Prezumţia absolută de culpă în sarcina paznicului juridic al lucrului care a cauzat prejudiciul .

3.1.3. Culpa în paza lucrului

3.2. Fundamentarea obiectivă a răspunderii pentru lucruri

3.2.1. Teoria riscului

3.2.2. Teoria garanţiei pentru riscul de activitate

3.3. Fundamentarea răspunderii pentru prejudiciile cauzate de animale

Secţiunea a 7-a. Incidenţa asigurărilor de răspundere civilă

Secţiunea a 8-a. Relaţia dintre răspunderea pentru lucruri şi alte forme de răspundere civilă delictuală

Capitolul II. Fundamentul răspunderii pentru produse defectuoase în lumina normelor dreptului protecţiei consumatorului .

Secţiunea 1. Reglementări europene transpuse în legislaţia naţională: Directiva 85/374/CEE privind răspunderea pentru produse defectuoase

§1. Principalele coordonate ale răspunderii pentru produse defectuoase desprinse din conţinutul reglementă rilor europene

1.1. Obiectul protecţiei juridice

1.2. Răspunderea pentru defectul produsului – o nouă formă de răspundere patrimonială

1.3. Faptul generator de responsabilitate – însăşi existenţa defectului produsului

1.4. Protecţia sporită acordată victimelor produselor defectuoase

1.5. Semnificaţiile majore conferite obligaţiei de securitate prin prevederile Directivei

1.6. Consacrarea legală a unei noi obligaţii a producătorului: obligaţia de informare a consumatorului

§2. Transpunerea prevederilor europene în legislaţia română

2.1. Categoria de „produs defectuos”

2.2. Defectul produsului

2.3. Prejudiciul cauzat de produsul defectuos

2.3. Calitatea de persoană răspunzătoare

2.4. Raportul de cauzalitate dintre pagubă şi defect

2.5. Prevederi în legislaţia română privind obligaţia de secu ritate

Secţiunea a 2-a. Fundamentarea obiectivă a răspunderii pentru produse defectuoase

Secţiunea a 3-a. Principiul precauţiei şi viitorul răspunderii producătorului pentru produse defectuoase

3.1. O răspundere civilă pentru prejudicii nereparabile, vii toare şi posibile

3.2. Imprevizibilitatea absolută a riscurilor

3.3. O nouă etică a prudenţei

3.4. Revigorarea teoriei riscului

Secţiunea a 4-a. Securitatea consumatorului prin prisma fundamentării răspunderii pentru produse defectuoase

§1. Conţinutul obligaţiei de securitate

1.1. Condiţia interiorităţii defectului

1.2. Prevederea riscului

1.3. Obligaţia debitorului de a acţiona

§3. Natura juridică a obligaţiei de securitate

§4. Obligaţia de securitate a produselor şi obligaţia con tractuală de conformitate materială şi funcţională a lucrului

Secţiunea a 5-a. Cauzele exoneratoare de răspundere pentru prejudiciile cauzate de produsele defectuoase

§1. Producătorul nu a pus în circulaţie produsul

§2. Inexistenţa defectului în momentul punerii în circulaţie a produsului sau apariţia acestuia abia ulterior, din cauze neimputabile producătorului

§3. Produsul nu a fost fabricat pentru a fi comercializat sau pentru orice altă formă de distribuţie în scop economic şi nu a fost fabricat sau distribuit în cadrul activităţii profesionale a produ cătorului

§4. Defectul se datorează respectării unor condiţii obligatorii, impuse prin reglementările emise de autorităţile compe tente

§5. Defectul se datorează nerespectării de către consu mator a instrucţiunilor de utilizare furnizate de documentele tehnice care însoţesc produsul, demonstrate printr-o expertiză tehnică de specialitate .

Secţiunea a 6-a. Riscul de dezvoltare – cauză specială exoneratoare de răspundere civilă

§1. Definirea noţiunii risc de dezvoltare

§2. Opinii exprimate cu privire la natura juridică a riscului de dezvoltare

2.1. Riscul de dezvoltare – cauză străină, exterioară, asimilată forţei majore

2.2. Riscul de dezvoltare – cauză de neimputabilitate

2.3. Riscul de dezvoltare – o împrejurare asimilată cazului fortuit .

2.4. Riscul de dezvoltare – cauză exoneratoare de răspun dere pentru produsele defectuoase, ca o instituţie de sine stătătoare

§3. Analiză comparativă a riscului de dezvoltare şi răspunderea pentru vicii ascunse

§4. Riscul de dezvoltare şi eroarea asupra substanţei lucrului

Secţiunea a 7-a. Concluzii. Caracterul novator al prevederilor legale privind răspunderea pentru produse defectuoase

Capitolul III. Fundamentul răspunderii pentru prejudiciile cauzate prin ruina edificiului

Secţiunea 1. Temeiul legal şi natura juridică a răspunderii pentru ruina edificiului

§1. Dispoziţii legale

§2. Natura juridică

Secţiunea a 2-a. Condiţiile speciale ale angajării răspunderii instituite de art. 1378 C.civ.

§1. Noţiunea de „edificiu”

§2. Prejudiciul constând în „ruina edificiului”

§3. Calitatea de persoană responsabilă

§4. Fapta ilicită privind „lipsa de întreţinere” şi „viciul de construcţie”

§5. Dreptul de regres al proprietarului

Secţiunea a 3-a. Cauze exoneratoare de răspundere

§1. Forţa majoră

§2. Fapta victimei

§3. Fapta unei terţe persoane

Secţiunea a 4-a. Raportul dintre răspunderea pentru ruina edificiului şi răspunderea pentru lucruri

§1. Caracterul autonom al răspunderii pentru ruina edificiului

§2. Răspunderea pentru ruina edificiului poate fi invo cată alternativ cu răspunderea pentru lucruri în general?

Secţiunea a 5-a. Orientări privind fundamentarea răspunderii pentru ruina edificiului

§1. Fundamentarea subiectivă a răspunderii delictuale pentru ruina edificiului

§2. Fundamentarea obiectivă a răspunderii pentru ruina edificiului .

Secţiunea a 6-a. Argumente privind eliminarea răspunderii pentru ruina edificiului ca ipoteză specială de răspundere delictuală

Capitolul IV. Fundamentarea obiectivă a răspunderii comitentului pentru fapta prepusului său. Actualitate şi perspective

Secţiunea 1. Teoriile exprimate în doctrina noastră privind fundamentarea răspunderii comitentului

Secţiunea a 2-a. Teorii privind fundamentarea răspunderii comitentului pe ideea de culpă

§1. Fundamentarea răspunderii comitentului pe ideea de culpă

1.1. Prezumţia legală de culpă

1.2. Teoria fundamentării răspunderii pe ideea culpei prepu sului, ca fiind culpa comitentului

1.3. Fundamentarea răspunderii comitentului pe ideea de reprezentare

§2. Fundamentarea obiectivă a răspunderii comitentului

2.1. Teoria fundamentării obiective a răspunderii comi ten tului pe ideea riscului

2.2. Teoria fundamentării obiective a răspunderii comi ten tului pe ideea de garanţie

2.2.1. Teoria garanţiei subiective

2.2.2. Teoria garanţiei obiective

2.3. Teoria fundamentării obiective a răspunderii comitentului pe ideea de garanţie obiectivă, risc şi echitate

Secţiunea a 3-a. Aspecte din doctrina şi jurisprudenţa franceză privind fundamentul răspunderii comitentului

§1. Dezbateri doctrinare

§2. Opinii privind recunoaşterea unei răspunderi generale pentru fapta altei persoane

§3. Soluţiile jurisprudenţiale

Secţiunea a 4-a. Poziţia pe care o adoptăm privind fundamentarea răspunderii comitentului

§1. Asumarea de către comitent a riscurilor unor activităţi prejudiciabile

1.1. Legătura dintre fundamentul răspunderii civile delic tuale a comitenţilor pentru prejudiciile cauzate de prepuşii lor şi raportul de prepuşenie

1.2. Obligaţia comitentului de a garanta tuturor securi tatea în legătură cu activitatea pe care o organizează şi conduce

§2. Semnificaţia săvârşirii de către prepus a faptei „în funcţiile încredinţate” în stabilirea fundamentului răs pun derii comitentului

Secţiunea a 5-a. Noi argumente în susţinerea fundamentării obiective a acestei ipoteze de răspundere civilă delictuală pe ideea asigurării de către comitent a reparării echitabile a prejudiciului cauzat de prepusul

Capitolul V. Fundamentul răspunderii civile delictuale pentru prejudiciile cauzate prin unele acte administrative nelegale

Secţiunea 1. Reglementarea legală

Secţiunea a 2-a. Trăsăturile specifice ale răspunderii reglementate prin Legea nr. 554/2004

§1. Prejudiciul

§2. Faptul generator de răspundere

§3. Răspunderea pentru prejudiciile revine în primul rând organelor administrative şi autorităţilor publice

§4. Răspunderea solidară a funcţionarului vinovat de emiterea actului administrativ nelegal şi a organului administrativ sau autorităţii publice

§5. Natura juridică a răspunderii instituite prin Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

Secţiunea a 3-a. Fundamentul răspunderii civile delictuale pentru prejudiciile cauzate prin acte administrative nelegale

Secţiunea a 4-a. Concluzii

Capitolul VI. Consideraţii privind fundamentul răspunderii juridice pentru prejudiciile cauzate printr-o eroare judiciară

Secţiunea 1. Încercare de definire a erorii judiciare

Secţiunea a 2-a. Drept european

Secţiunea a 3-a. Reglementări interne cu privire la răspunderea Statului român pentru erori judiciare

§1. Dispoziţii constituţionale

§2. Prevederi legale speciale privind răspunderea Statului

2.1. Erori judiciare în cauze penale

2.2. Erori judiciare în alte cauze decât cele penale

Secţiunea a 4-a. Răspunderea civilă delictuală a Statului pentru erori judiciare

§1. Natura juridică a răspunderii Statului

ISBN: 978-607-18-0395-7
Titlul cartii: Raspunderea civila delictuala obiectiva
Autor (i):: Boila Lacrima Rodica
Publicat de: Editura C.H. Beck
Colectia: Praxis
Data aparitiei: 2014
Formatul: 13 x 20 cm
Numar de pagini: 680

by Libraria Juridica, 31 Oct 2014

Lucrarea, aflată la cea de a doua ediţie, prezintă o perspectiva evolutivă a răspunderii civile delictuale potrivit reglementării cuprinse in Noul Cod civil, care, asa cum stim a intrat in vigoare inca din anul 2011, normelor dreptului pozitiv şi interpretărilor doctrinare, într-o construcţie ştiinţifică care se doreşte a fi utilă şi necesară teoriei şi practicii dreptului.