Limba: RO
Currency: RON
  • RON
Bine ai venit in libraria noastra online! |

Cosul de Cumparaturi

0 items

Dropdown Categories

Tratat de drept civil. Succesiunile si liberalitatile | Carte de: Chirica Dan

Code: 978-606-18-0368-2
Descriere

Deşi materia succesiunilor şi liberalităţilor este una tradiţional impregnată de „clasicism”, adică de soluţii legislative mai puţin supuse schimbării faţă de alte materii ale dreptului civil, iată că noua reglementare, inspirându-se din reglementările de dată mai recentă din alte ţări (în special, din Franţa şi Quebec, dar şi din Elveţia şi Italia), dar şi inovând (uneori, temerar), conţine, pe lângă regulile tradiţionale (unele adevărate „fosile” juridice, care în mod normal ar fi trebuit să fie abandonate), şi soluţii legislative inedite pentru dreptul nostru, care, cu siguranţă, după etapa de buimăceală generală specifică adoptării unei reglementări de o asemenea anvergură, de o manieră destul de intempestivă, vor constitui adevărate pietre de încercare pentru jurisprudenţă şi pentru doctrină.

Puncte forte:

  • succesiunile şi liberalităţile în reglementarea noului Cod civil
  • instrument de lucru excelent pentru studenţi, dar şi pentru practicienii dreptului
  • evidenţierea legăturii dintre noile reglementări şi cele ale Codului civil din 1864, cu jurisprudenţa şi doctrina aferente
  • prezentarea surselor de inspiraţie a textelor noului Cod civil, fie că a fost vorba de legislaţie străină, fie de o anume jurisprudenţă sau doctrină, a raţiunii lor şi a modului cum acestea se integrează ca elemente ale sistemului nostru de drept, dacă sunt sau nu compatibile cu acesta
  • numeroase trimiteri la lucrări de specialitate autohtone şi străine
  • valorificarea problemelor practice în domeniu

Lucrarea este nu numai un instrument de lucru pentru studenţii facultăţilor de drept (nivel de licenţă, masterat şi doctorat) şi pentru cercetători, ci şi, mai ales, pentru practicienii dreptului (notari, judecători, avocaţi, consilieri juridici), instituţiile juridice şi funcţionarea acestora fiind prezentate nu numai didactic, ci şi având în vedere problemele practice pe care acestea le pot ridica, trimiterile la lucrările de specialitate, precum şi la diferite jurisprudenţe, autohtone şi străine, fiind foarte numeroase şi foarte diverse.

Detalii tehnice

ISBN: 978-606-18-0368-2
Titlul cartii: Tratat de drept civil. Succesiunile si liberalitatile | Carte de: Chirica Dan
Autor (i):: Chirica Dan
Publicat de: Editura C.H. Beck
Colectia: Tratate
Data aparitiei: 4 Iulie 2014
Formatul: Carte in format tiparit
Numar de pagini: 728
Price: 159.00 Lei
Cantitate:
Trimite unui prieten Voteaza / Scrie opinia ta Adauga la lista de dorinte Compara cu alte produse

DIN Cuprins

Cuvânt-înainte

Abrevieri

Titlul I. Despre succesiuni în general

Capitolul I. Introducere

Secţiunea 1. Moartea persoanei fizice şi consecinţele ei juridice

Secţiunea a 2-a. Precizări terminologice cu privire la noţiunile de „succesiune” sau de „moştenire”

§1. Accepţiunea de mod specific de dobândire sau transmitere a proprietăţii

§2. Accepţiunea de obiect al transmisiunii succesorale

Secţiunea a 3-a. Felurile moştenirii în înţelesul de moduri de dobândire sau transmitere a proprietăţii

§1. Moştenirea legală

§2. Moştenirea testamentară

§3. Moştenirea contractuala

Capitolul II. Caracterele juridice ale transmisiunii succesorale

Secţiunea 1. Transmisiunea succesorală este o transmisiune mortis causa

Secţiunea a 2-a. Caracterul universal al transmisiunii succesorale

Secţiunea a 3-a. Transmisiunea succesorală are un caracter unitar

Capitolul III. Deschiderea moştenirii

Secţiunea 1. Cauza deschiderii moştenirii

Secţiunea a 2-a. Data deschiderii moştenirii

Secţiunea a 3-a. Locul deschiderii moştenirii

Capitolul IV. Condiţiile cerute de lege pentru a putea moşteni

Secţiunea 1. Capacitatea succesorală

Secţiunea a 2-a. Moştenitorul să nu fie nedemn

Secţiunea a 3-a. Vocaţia la moştenire

Titlul II. Devoluţiunea legală a moştenirii

Capitolul I. Regulile generale aplicabile devoluţiunii legale a moştenirii

Secţiunea 1. Criteriul şi sfera persoanelor din rândul cărora vor fi desemnaţi moştenitorii

Capitolul II. Aplicarea principiilor devoluţiunii legale în cazul celor patru clase de moştenitori legali

Secţiunea 1. Clasa întâi de moştenitori – a descendenţilor

Secţiunea a 2-a. Clasa a doua de moştenitori – a ascendenţilor şi colateralilor privilegiaţi

Capitolul III. Drepturile succesorale ale soţului supravieţuitor în cadrul moştenirii legale

Secţiunea 1. Generalităţi

Secţiunea a 2-a. Drepturile conferite de lege soţului supravieţuitor

Capitolul IV. Dreptul statului (comunei) asupra moştenirilor vacante

Secţiunea 1. Reglementare legala

Secţiunea a 2-a. Fundamentul vocaţiei succesorale a statului (comunei)

Secţiunea a 3-a. Administrarea provizorie a bunurilor moştenirii. Curatorul special

Secţiunea a 4-a. Constatarea vacanţei succesorale. Certificatul de vacanţă succesorală şi anularea lui

Secţiunea a 5-a. Efectele vacanţei succesorale

Secţiunea a 6-a. Trimiterea în posesie a comunei (sezina)

Titlul III. Introducere în dreptul liberalităţilor

Capitolul I. Liberalităţile ca specie a actelor juridice

Secţiunea 1. Consideraţii introductive

Secţiunea a 2-a. Criteriile de caracterizare a liberalităţilor

Capitolul II. Condiţiile de validitate a liberalităţilor

Secţiunea 1. Consimţământul

Secţiunea a 2-a. Capacitatea

Secţiunea a 3-a. Obiectul

Secţiunea 4-a. Cauza

Secţiunea a 5-a. Substituţiile fideicomisare şi liberalităţile reziduale

Titlul IV. Donaţia

Capitolul I. Consimţământul. Promisiunea de donaţie. Forma donaţiilor

Secţiunea 1. Oferta şi acceptarea. Formarea contractului

Secţiunea a 2-a. Promisiunea de donaţie

Secţiunea a 3-a. Condiţia formei autentice

Secţiunea a 4-a. Formalitatea specială a actului care trebuie să enumere şi să evalueze bunurile mobile făcând obiectul unei donaţii

Secţiunea a 5-a. Excepţii de la regula formei autentice

Capitolul II. Principiul irevocabilităţii donaţiilor

Secţiunea 1. Sensul principiului irevocabilităţii

Secţiunea a 2-a. Clauzele interzise de lege

Secţiunea a 3-a. Sancţiunea încălcării interdicţiilor prevăzute de lege

Secţiunea a 4-a. Clauza de întoarcere convenţională

Capitolul III. Efectele donaţiei

Secţiunea 1. Derogări în privinţa garanţiei contra evicţiunii

Secţiunea a 2-a. Derogări în privinţa garanţiei pentru vicii ascunse

Capitolul IV. Revocarea donaţiilor

Secţiunea 1. Revocarea donaţiilor pentru ingratitudine

Secţiunea a 2-a. Revocarea donaţiilor pentru neîndeplinirea sarcinilor

Secţiunea a 3-a. Donaţiile dintre soţi

Capitolul I. Prezentare generală

Secţiunea 1. Definiţia testamentului

Secţiunea a 2-a. Caracterele juridice ale testamentului

Capitolul II. Condiţiile de formă

Secţiunea 1. Regulile comune tuturor testamentelor

Capitolul III. Regulile de interpretare a testamentelor

Secţiunea 1. Situaţia sub regimul Codului civil din 1864

Secţiunea a 2-a. Interpretarea testamentelor în lumina noului Cod civil

Titlul VI. Principalele dispoziţii testamentare

Capitolul I. Legatele

Secţiunea 1. Obiectul legatelor

Secţiunea a 2-a. Desemnarea beneficiarilor legatelor

Secţiunea a 3-a. Ineficacitatea legatelor

Secţiunea a 4-a. Destinaţia bunurilor care au format obiectul legatelor ineficace

Capitolul II. Dezmoştenirea (exheredarea)

Secţiunea 1. Dezmoştenirea fermă

Secţiunea a 2-a. Dezmoştenirea condiţională inserată în testament cu titlu de clauză penală

Capitolul III. Execuţiunea testamentară

Secţiunea a 2-a. Reglementare legală

Secţiunea a 3-a. Natura juridică şi caracterele specifice

Secţiunea a 4-a. Puterile executorului testamentar

Secţiunea a 5-a. Obligaţia de a da socoteală

Secţiunea a 6-a. Încetarea execuţiunii

Titlul VII. Instituirea contractuală

Capitolul I. Instituirea contractuală în reglementarea anterioară noului Cod civil

Capitolul II. Clauza de preciput în noul Cod civil

Secţiunea 1. Reglementare legală

Secţiunea a 2-a. Natura juridică a clauzei de preciput în dreptul român

Secţiunea a 3-a. Regimul juridic al instituirii preciputare

Titlul VIII. Limitele dreptului de a dispune prin acte juridice mortis causa

Capitolul I. Interdicţia actelor asupra moştenirii nedeschise

Secţiunea 1. Introducere

Secţiunea a 2-a. Elementele care caracterizează actele interzise asupra succesiunii nedeschise

Secţiunea a 3-a. Actele permise în mod excepţional de lege

Capitolul II. Rezerva succesorală

Secţiunea 1. Consideraţii introductive. Principiul libertăţii de a dispune de propriile bunuri şi limitarea acesteia prin dispoziţiile legale referitoare la rezervă

Secţiunea a 2-a. Istoricul şi caracterele generale ale rezervei

Secţiunea a 3-a. Moştenitorii rezervatari

Secţiunea a 4-a. Calculul rezervei şi al cotităţii disponibile

(...)

ISBN: 978-606-18-0368-2
Titlul cartii: Tratat de drept civil. Succesiunile si liberalitatile | Carte de: Chirica Dan
Autor (i):: Chirica Dan
Publicat de: Editura C.H. Beck
Colectia: Tratate
Data aparitiei: 4 Iulie 2014
Formatul: Carte in format tiparit
Numar de pagini: 728